Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

16 oktober 2019
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  35300-IV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Halfjaarrapportages juli-december 2018 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake consultatie Raad van State naar aanleiding van amendement inzake Afdeling Koninkrijksgeschillen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Septemberbrief Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten van 22 tot en met 25 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Kamerstuk 35099-(R2114)-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten Situation Analysis en stand van zaken kinderrechten Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022 - september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op vragen van het lid Diertens, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2019, over het al dan niet lokaal inkopen van producten en diensten door de RCN

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het Caribisch deel van het Koninkrijk sinds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede voortgangsrapportage Wereldbank en stand van zaken wederopbouw Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) op 8 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek aan Saba en Sint Eustatius dat met name in het teken stond van de onderwerpen ijkpunt sociaal minimum, kinderopvang en tewerkstellingsvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om aandacht voor door de heer C. aangekaarte problemen met de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift reactie Bonaire, Sint Eustatius en Saba op voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Instellen visumplicht voor Venezolanen voor Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 september 2019, over bittere armoede in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie

 25. 25

  Aanbod gesprek Cft/Caft in volledige samenstelling op woensdag 18 maart 2020

  Besluit: De commissie stemt in met een gesprek van 2 uur
 26. 26

  Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de rechtshandhaving in de Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Bosman (VVD) om de staatssecretaris BZK een reactie te vragen op het artikel 'Aruba: uitstel beslissing aanwijzing' uit het Antilliaans Dagblad

  Te behandelen:

  Loading data