Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 november 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.M. Palland (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M.F. Sienot (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Competition Support, namens MOA en VBO, tot aanbieding petitie inzake de rolverdeling CBS en marktpartijen

 3. 3

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  De rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 oktober 2019, over het bericht dat slechts 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde van de uitstoot

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Duitse klimaatplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzegeling bij langdurige afsluiting van de gasvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie van de speciale IPCC-rapporten over klimaatverandering en land en over oceanen en ijs in een veranderend klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen (Kamerstuk 35000-XIII-71) en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven (Kamerstuk 35000-XIII-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek inzake de VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming deelname ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan technische briefing over COP25

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Actieagenda Perspectief 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 en de Roadmap Human Capital Topsectoren voor de jaren 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Amhaouch om het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 5 december 2019 uit te stellen in verband met overlap met het algemeen overleg Spoorveiligheid (commissie Infrastructuur en Waterstaat)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Data procedurevergaderingen 1e helft 2020

  Besluit: Dinsdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni
  Tijd: 16.30 - 17.30 uur
 26. 26

  Biomassa – hoe zit het?

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inzet middelen onderzoeksdeel Toekomstfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het rapport van de Raad van Deskundigen voor de nationale meetstandaarden en op de evaluatie van de op basis van de Metrologiewet aangewezen instanties

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwerp van een besluit tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (35300-XIII) op 19 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbod voor een besloten technische briefing over het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie op basis van Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Diverse onderwerpen met betrekking tot de begroting of de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapportages GTS en NAM gasjaar 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanpak van de bovengrondse gevolgen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Van der Lee om het Nederlandse position paper over de Green Deal van de Europese Commissie naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief van het Presidium inzake de motie-Nijboer c.s. over een analyse van de juridische positie van de Staat en het budgetrecht van de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verzoek namens de ministeries van EZK en J&V in verband met de besloten technische briefing over de voortgang en inhoud van de AMvB ‘Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie’

  Te behandelen:

  Loading data