Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
15:00 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • A. Weverling (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging conferentie antibioticaresistentie op 19 en 20 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording van vragen over de verantwoordingsstukken van het ministerie van LNV 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019 (Kamerstuk 21501-32-1170)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele Landbouwraad van 2-4 juni 2019 (Kamerstuk 21501-32-1177)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging over drugsdumpingen in natuurgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  RTL-uitzending niet-transportwaardige dieren naar België en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (aangevraagd door het lid Graus op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
  • Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (aangevraagd door het lid Geurts op 14 mei 2019) (minister LNV) 
  •  
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 15. 15

  Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door de Algemene Rekenkamer op 20 juni 2019, van 15.30 tot 16.30 uur, over het rapport Vervolgonderzoek naar duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland

  Besluit: De technische briefing vindt doorgang, aangezien voldoende leden zich hebben aangemeld.
  Noot: De leden Madlener (PVV), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD) hebben zich aangemeld.

   
 16. 16

  Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door de Rli op woensdag 19 juni 2019 over het briefadvies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

  Besluit: Per e-mail wordt onder de leden geïnventariseerd of er behoefte is aan een technische briefing door de Rli over het briefadvies 'Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw' op een datum na het zomerreces.

   
 17. 17

  Ctgb advies inzake het rapport van Buijs en Samwel-Mantingh over afname weidevogels i.r.t. bestrijdingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (Kamerstuk 27858-448)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid van Kooten-Arissen (PvdD) om het algemeen overleg Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) op 25 juni 2019 één week uit te stellen en te laten plaatsvinden op 3 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de concept-houtskoolschets van de SWOT-analyse van het Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid De Groot (D66) om de spreektijd tijdens de voortzetting van het algemeen overleg NVWA uit te breiden i.v.m. de berichtgeving over de export van niet-transportwaardige dieren en het algemeen overleg uit te stellen tot na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid De Groot (D66) om voorafgaand aan het notaoverleg Realisatie LNV-visie op 24 juni de korte film ‘Van de bodem’ te vertonen

  Te behandelen:

  Loading data