E-mailprocedure : Voorstel Dik-Faber (CU) over uitstel indienen feitelijke vragen mijnbouw / Groningen

De vergadering is geweest

6 juni 2019
11:45 uur
Van: Commissie EZK
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 10:34
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel Dik-Faber (CU) over uitstel indienen feitelijke vragen mijnbouw / Groningen - Reactie VANDAAG 11.45
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Van het lid Dik-Faber (CU) is onderstaande voorstel binnengekomen om de inbrengtermijn van feitelijke vragen over mijnbouw/Groningen te verplaatsen van vandaag 12.00 naar woensdag 12 juni 2019 12.00 uur.
 
Voor de volledigheid wijs ik u erop dat het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 27 juni 2019 plaats zal vinden en dat indien u instemt met dit voorstel het ministerie zal worden gevraagd om uiterlijk maandag 24 juni 2019 een antwoord op de feitelijke vragen aan de Kamer te sturen.
 
U wordt verzocht om uiterlijk VANDAAG 6 juni 2019 om 11.45 uur in reactie op deze mail (reply-all) aan te geven of u dit verzoek om uitstel wilt honoreren.
Spoedig daarna informeer ik u over de uitkomst van deze e-mailprocedure*  
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
Alle informatie over de Tweede Kamer is te vinden op www.tweedekamer.nl. U kunt de Tweede Kamer ook volgen op Facebook en Twitter. Download ook de gratis Tweede Kamer vergaderagenda app in de Apple of Android store.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Van: Dik-Faber, C.
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 0:37
Aan: Commissie EZK
Onderwerp: Uitstel indienen feitelijke vragen mijnbouw / Groningen
 
Geachte griffie,
 
Morgen om 12 uur is de deadline voor het stellen van feitelijke vragen over mijnbouw / Groningen. Vanwege de volle agenda deze week verzoek ik u mijn collega’s voor te stellen om de deadline te verschuiven naar woensdag 12 juni 12 uur. 
 
Veel dank!
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
 
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek), landbouw/visserij en voedsel, natuur en water, klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek mevr. Dik-Faber (CU) om uitstel indienen feitelijke vragen mijnbouw / Groningen

    Te behandelen:

    Loading data