E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Telecomraad van 29-05-2019 in SO

De vergadering is geweest

27 mei 2019
10:00 uur
Van: Commissie EZK
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 11:01
Aan: GC-Commissie-EZK; Commissie EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Telecomraad van 29-05-2019 in SO - Reactie voor a.s. maandag 27 mei om 10.00 uur
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
In uw procedurevergadering van 11 april 2017 is besloten* om ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad na ontvangst van de geannoteerde agenda standaard via e-mail te inventariseren of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze Europese Raden om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Hierbij leg ik u dan ook de vraag voor of u het algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad (formeel) op 7 juni 2019, dat gepland staat op woensdag 29 mei 2019 van 15.00 tot 17.00 uur, wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Het tijdsschema voor een eventueel schriftelijk overleg ziet er als volgt uit:
 
Inbreng SO: woensdag 29 mei 2019 om 12.00 uur
Eventueel vooraankondiging VSO inclusief stemmingen: dinsdag 4 juni 2019
Beantwoording kabinet SO: dinsdag 4 juni 2019
Eventueel VSO: uiterlijk donderdag 6 juni 2019
Stemmingen moties: uiterlijk donderdag 6 juni 2019
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 27 mei 2019 om 10.00 uur te laten weten of u het algemeen overleg t.b.v. de Telecomraad wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**.
 
Met vriendelijke groet,
Niels Kruithof
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

  
*Besluitvorming procedurevergadering 11 april 2017: Voorstel werkwijze voor het desgewenst omzetten van een algemeen overleg ter voorbereiding van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad in een schriftelijk overleg.
Besluit: Direct na ontvangst van een geannoteerde agenda ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad wordt standaard via een e-mailprocedure geïnventariseerd of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze formele Europese Raad om te zetten in een schriftelijk overleg. Daarbij wordt ter informatie voor het geval de commissie daadwerkelijk besluit tot omzetting in een schriftelijk overleg reeds het tijdpad toegevoegd (inbrengdatum schriftelijk overleg, beantwoording ministerie en uiterste datum waarop een mogelijk VSO incl. stemmingen dient plaats te hebben).
 
**Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
 

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Telecomraad van 29-05-2019 in SO

    Te behandelen:

    Loading data