17
mei
Besloten debat
17 mei 2019 12:00
E-mailprocedure

Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-05-2019 in SO

E-mailprocedure: "Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-05-2019 in SO "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie EZK
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 13:29
Aan: GC-Commissie-EZK; Commissie EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-05-2019 in SO - Reactie voor a.s. vrijdag 17 mei om 12.00 uur
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
In uw procedurevergadering van 11 april 2017 is besloten* om ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad na ontvangst van de geannoteerde agenda standaard via e-mail te inventariseren of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze Europese Raden om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Hierbij leg ik u dan ook de vraag voor of u het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019, dat gepland staat op dinsdag 21 mei 2019 van 18.30 tot 20.30 uur, wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Het tijdsschema voor een eventueel schriftelijk overleg ziet er als volgt uit:
 
Inbreng SO: maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur
Eventueel vooraankondiging VSO inclusief stemmingen: dinsdag 21 mei 2019
Beantwoording kabinet SO: uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 12.00 uur
Eventueel VSO: woensdag 22 mei 2019
Stemmingen moties: woensdag 22 mei 2019
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 om 12.00 uur te laten weten of u het algemeen overleg t.b.v. de Raad voor Concurrentievermogen wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**.
 
Met vriendelijke groet,
Niels Kruithof
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
*Besluitvorming procedurevergadering 11 april 2017: Voorstel werkwijze voor het desgewenst omzetten van een algemeen overleg ter voorbereiding van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad in een schriftelijk overleg.
Besluit: Direct na ontvangst van een geannoteerde agenda ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad wordt standaard via een e-mailprocedure geïnventariseerd of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze formele Europese Raad om te zetten in een schriftelijk overleg. Daarbij wordt ter informatie voor het geval de commissie daadwerkelijk besluit tot omzetting in een schriftelijk overleg reeds het tijdpad toegevoegd (inbrengdatum schriftelijk overleg, beantwoording ministerie en uiterste datum waarop een mogelijk VSO incl. stemmingen dient plaats te hebben).
 
**Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 17 mei 2019: Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-05-2019 in SO

Agendapunten