Debat geweest
22 mei 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 22-5-2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek met de profielorganisaties ter voorbereiding op debat inzake artikel 23 Grondwet
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister op brief met vragen van Stichting CommTop (Meetlat voor de communicatiebranche) e.a. inzake de invoering van NLQF (vergelijking diploma's) als wettelijk instrument per 1-1-2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 22-5-2019 (LET OP: datum is gewijzigd)

Agendapunten

1
Aanbod ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)

Details

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel tot het geven van een ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen).
2
Vragen uit V-100-bijeenkomst met mbo-studenten inzake jaarverslagen 2018

Details

Op 20 mei jl. heeft de V-100 bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door de commissie Financiën. Voor die bijeenkomst waren honderd mbo-studenten uitgenodigd in de Kamer om aan de hand van een vijftal afgebakende thema’s te reflecteren op de jaarverslagen 2018. Aan het einde van de dag zijn de vragen van de V-100 aangeboden aan de Kamer. De commissie OCW heeft ingestemd deze vragen door te geleiden aan de bewindspersonen.
11
Aanbieding publicatie 'Wetenschapsbeleid voor de samenleving. Het publieke belang van kennis' van Rathenau Instituut
12
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Kamerstuk 35000-VIII-173)

Te behandelen:

17
Reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2019, over het bericht ‘Promoveren in Nederland met een zak geld uit China’

Te behandelen:

32
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2019, over de oproep van een schoolbestuur om naar de meetup van Jesse Klaver te gaan

Te behandelen:

33
Kennisversterking Emancipatie
34
36
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

21. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
31. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
34. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
49. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
50. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
63. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
69. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
76. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
78. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
92. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
105. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)

Dertigledendebatten
6. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
15. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
24. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
49. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
80. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
37
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 21-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs 
 • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad 
 • wo 22-05-2019 10.00 - 10.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie deelname cie OCW en SZW aan programma werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho (Leven Lang Ontwikkelen) op vrijdagmiddag 24 mei a.s. te Nieuwegein
 • wo 22-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
 • di 28-05-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen'
 • wo 29-05-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken
 • wo 29-05-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • wo 29-05-2019 17.15 - 17.15 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)
 • di 04-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
 • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
 • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 06-06-2019 11.15 - 12.15Technische briefingOntwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER
 • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
 • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
 • do 13-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
 • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
 • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024
38
.

Details

 • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019
 • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
 • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
 • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering   
 • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
 • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs
40
Planning notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang” (inclusief dossier gelijke kansen)

Details

Een notaoverleg kan gepland worden op maandag 24 juni a.s. van 18.30 uur tot 22.30 uur met minister Van Engelshoven en minister Slob (meer agendaruimte is er niet op de maandagen voor het zomerreces).
43
Verzoek reactie minister op brief met vragen van Stichting CommTop (Meetlat voor de communicatiebranche) e.a. inzake de invoering van NLQF (vergelijking diploma's) als wettelijk instrument per 1-1-2020

Te behandelen:

46
Stand van zaken Kennisversterking Monitor Brede Welvaart integratie in algehele besluitvorming (17 mei 2019)
47
Uitgewerkt programma werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho (24 mei 2019)