Agendapunten

 1. 1

  Aanbod ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel tot het geven van een ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen).
 2. 2

  Vragen uit V-100-bijeenkomst met mbo-studenten inzake jaarverslagen 2018

  Op 20 mei jl. heeft de V-100 bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door de commissie Financiën. Voor die bijeenkomst waren honderd mbo-studenten uitgenodigd in de Kamer om aan de hand van een vijftal afgebakende thema’s te reflecteren op de jaarverslagen 2018. Aan het einde van de dag zijn de vragen van de V-100 aangeboden aan de Kamer. De commissie OCW heeft ingestemd deze vragen door te geleiden aan de bewindspersonen.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Schorsing lid Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint om reactie op de noodkreet van streekomroepen die dreigen te verdwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag over het toezicht 2017-2018 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bezoek Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten tijdens Eindexamenfestival 8-11 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over uitwisseling Nederlandse studenten met Canada als gevolg van aanpassing voorwaarden van WHP programma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint hoe voorkomen wordt dat samenwerkingsinitiatieven op zorgboerderijen mislukken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding publicatie 'Wetenschapsbeleid voor de samenleving. Het publieke belang van kennis' van Rathenau Instituut

 12. 12

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Kamerstuk 35000-VIII-173)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het 10-puntenplan opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Latere afronding ICT-werkplek OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek over tracks in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Gesprekken bestuur en medezeggenschap en geleerde lessen ten behoeve van de kwaliteitsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2019, over het bericht ‘Promoveren in Nederland met een zak geld uit China’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage burgerbrieven 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van schriftelijk overleg over het Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Samenwerking externe beoordelende en adviserende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpassing in de afnames van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe) Zorg en Welzijn vmbo-bb en –kb

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel over een doorstroomrecht vmbo-havo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afronding ontwikkelfase curriculumherziening po/vo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vertraging voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over werkdrukmiddelen primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aanpassing afname centraal examen muziek havo vanwege voortijdige openbaarmaking

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2019, over de oproep van een schoolbestuur om naar de meetup van Jesse Klaver te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport van 23 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde Agenda EU-OJCS Raad 22 mei 2019 voor het onderdeel Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  21. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  31. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  34. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  49. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  50. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  63. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  69. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  76. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  78. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  92. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
  105. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  15. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  24. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  49. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  80. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
 36. 36

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 21-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs 
  • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad 
  • wo 22-05-2019 10.00 - 10.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie deelname cie OCW en SZW aan programma werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho (Leven Lang Ontwikkelen) op vrijdagmiddag 24 mei a.s. te Nieuwegein
  • wo 22-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
  • di 28-05-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen'
  • wo 29-05-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken
  • wo 29-05-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • wo 29-05-2019 17.15 - 17.15 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)
  • di 04-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
  • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 06-06-2019 11.15 - 12.15Technische briefingOntwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER
  • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
  • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  • do 13-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024
 37. 37

  .

  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering   
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
  • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs
 38. 38

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Planning notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang” (inclusief dossier gelijke kansen)

  Een notaoverleg kan gepland worden op maandag 24 juni a.s. van 18.30 uur tot 22.30 uur met minister Van Engelshoven en minister Slob (meer agendaruimte is er niet op de maandagen voor het zomerreces).
 40. 40

  Verzoek rondetafelgesprek met de profielorganisaties ter voorbereiding op debat inzake artikel 23 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek reactie minister op brief met vragen van Stichting CommTop (Meetlat voor de communicatiebranche) e.a. inzake de invoering van NLQF (vergelijking diploma's) als wettelijk instrument per 1-1-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg d.d. 12 april jl.. inzake Uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data