Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 september 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • A. Kuik (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs

  Inbreng verslag wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs wordt vastgesteld op 30 september 2019 om 17.00 uur.
 2. 2

  Aanbod briefing door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) m.b.t. macrodoelmatigheid mbo.

  Besluit: een briefing wordt gepland op 19 september van 12.30-13.30 uur.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatierapport landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontslag lid Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeling op het specifiek cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenwerkingsagenda mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Indische Nederlanders inzake bezwaren tegen het onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van Rathenau Instituut

 19. 19

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede helft 2019 en verder

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  NWO-interventies op gebied van diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van rekenen in het vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Voorhang amvb maximering verlaagd wettelijk collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang onderwijs Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op commissiebrief n.a.v. de brief van oud-studenten van de Europe Islamic University of Applied Sciences m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag van een schriftelijk overleg over het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Macrodoelmatigheidsbeleid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een ouder over de doorstroming van vmbo-leerlingen met een extra vak naar de havo

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op de gezamenlijke verklaring ouders Sint Maartens College Maastricht en Porta Mosana College Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van een schriftelijk overleg over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voornemen aanwijzing Stichting Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (VAHON)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2019 en 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  35050 Nota van wijziging inzake Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Tweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Literatuurstudie van CPB/SCP over Topvrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  17. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  26. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  27. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  41. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  42. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  53. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  57. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  63. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  65. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  77. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Westerveld) (minister OCW)
  83. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  88. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  87. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  91. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  96. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  105. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  106. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  111. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  4. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Westerveld) (minister OCW)
  12. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  20. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  43. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  72. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Westerveld) (minister OCW)
  92. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 73. 73

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 74. 74

  Spoed AO Leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Rondetafelgesprek praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Extra agendapunt AO MBO

  Te behandelen:

  Loading data