E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE] EUZA - Minister van J&V uitnodigen bij AO Rechtsstatelijkheid in de EU (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

De vergadering is geweest

7 maart 2019
17:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 12:20
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Minister van J&V uitnodigen bij AO Rechtsstatelijkheid in de EU (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
  
Geachte leden,

Het lid Anne Mulder (VVD) stelt in de onderstaande mail aan uw commissie voor om bij het algemeen overleg Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie, gepland op donderdagmiddag 14 maart, ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen.
 
NB: Indien het voorstel wordt aangenomen, zal de planning van de commissieactiviteiten worden aangepast, aangezien de minister van J&V tezelfdertijd reeds een andere verplichting heeft in de Kamer (AO met de commissie J&V).
 
De nieuwe planning voor uw commissie op donderdag 14 maart wordt dan:
 
10.00-13.00u – AO Rechtsstatelijkheid in de EU (met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid)
 
13.30-15.30u – AO Raad Algemene Zaken (met de minister van Buitenlandse Zaken)
 
15.30-16.30u – procedurevergadering
 
U wordt verzocht om uiterlijk vanmiddag 17.00 uur via de knop ‘allen antwoorden’ uw reactie op het voorstel van de heer Mulder kenbaar te maken.
 
Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst. (*)
 
Hartelijke groet,
 
Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Barnhoorn, J.
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 16:45
Aan: Commissie EU
Onderwerp: Minister van J&V uitnodigen bij AO Rechtsstatelijkheid in de EU

Voorstel
 
Namens Anne Mulder (VVD) het verzoek om de minister van Justitie & Veiligheid uit te nodigen bij het algemeen overleg Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie (d.d. 14 maart) mede in verband met de justitiële samenwerking tussen EU landen en omdat hij onlangs in Hongarije is geweest om juist over de rechtsstaat te spreken met zijn counterpart.
Zou jij dit willen uitzetten bij de leden van de commissie?
Alvast veel dank.  
 
Met vriendelijke groet,
Kind regards, 
 
Medewerker van Anne Mulder | Assistant to Anne Mulder
Woordvoerder Europa | Spokesperson European Affairs
Voorzitter Commissie Financiën | Chairman Finance Committee
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal | Member of the House of Representatives
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | People's Party for Freedom and Democracy
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Minister van J&V uitnodigen bij AO Rechtsstatelijkheid in de EU (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

    Te behandelen:

    Loading data