E-mailprocedure : Verzoek van het lid Baudet (FvD) om een genodigde toe te voegen aan het rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019

De vergadering is geweest

15 januari 2019
12:00 uur
 
 
Van: Commissie EZK
Verzonden: maandag 14 januari 2019 18:02
Aan: GC-Commissie-EZK
CC: Nava D.; Commissie EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek Baudet (FvD) om een genodigde toe te voegen aan het rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 - Reactie uiterlijk MORGEN (15/01) 12.00 uur.
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Van het lid Baudet (FvD) is onderstaand verzoek binnengekomen om een genodigde toe te voegen aan het programma voor het rondetafelgesprek over de Wet windenergie op zee dat aanstaande donderdag plaats zal vinden.
 
Aangezien de deadline voor het aanleveren van genodigden reeds voor het kerstreces is verlopen en het programma daarna middels een e-mailprocedure ook formeel is vastgesteld, verzoekt het lid Baudet in zijn mail hieronder om een uitzondering op de door de commissie vastgestelde werkwijze c.q. procedure te maken.
 
Via deze e-mailprocedure wordt u derhalve verzocht om uiterlijk morgen (15/01) om 12.00 uur aan te geven (met een reply-all op deze e-mail) of u met dit verzoek in kunt stemmen.*
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Alle informatie over de Tweede Kamer is te vinden op www.tweedekamer.nl. U kunt de Tweede Kamer ook volgen op Facebook en Twitter. Download ook de gratis Tweede Kamer vergaderagenda app in de Apple of Android store.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ambtsgenoten,
 
Graag jullie instemming met mijn verzoek om de heer P. uit te nodigen om donderdag a.s. deel te nemen aan de hoorzitting over de Wet windenergie op zee (bij Blok 1 – Belangenorganisaties). Laatstgenoemde heeft aangegeven graag te willen deelnemen.
 
De deelname van de heer P. zal van grote meerwaarde zijn voor de diversiteit van opvattingen bij de hoorzitting. Zo zijn op dit moment alle 4 de deelnemende belangenorganisaties uitgesproken voorstander van windenergie op zee. Van het totale aantal van 14 sprekers, zijn er tenminste 10 afkomstig van brancheorganisaties of bedrijven die belang hebben bij windenergie op zee en 2 van milieuorganisaties. Beide categorieën waren volop vertegenwoordigd aan de klimaattafels.
 
Het DEI is een organisatie die zich inzet voor een energiebeleid dat is gegrondvest op een wetenschappelijke basis, en vorm krijgt via democratische weg in het belang van de burger. Van de klimaattafels werd zij geweerd.
 
Omdat de commissie niet gebaat is bij een eenzijdige voorlichting over windenergie op zee, reken ik op jullie steun.
 
Met vriendelijke groet,
 
Thierry Baudet
Forum voor Democratie

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Baudet (FvD) om een genodigde toe te voegen aan het rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019

    Te behandelen:

    Loading data