Procedurevergadering

Procedurevergadering (Let op: nieuw tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (Let op: nieuw tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 4 juli 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 4 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 • 04-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • 05-09-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank 
 • 09-10-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking 
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019 
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 13-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg RBZ/Handel 
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking 
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
70. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
80. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
45. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
65. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
3
Verzoek GAA om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 3 september 2019
4
Werkbezoeken

Details

In besloten deel procedurevergadering.
De voorzitter heeft mondeling toelichting gegeven op het nog beschikbare reisbudget voor dit jaar.
Suggesties voor een kort werkbezoek in het najaar 2019 worden via de mail geïnventariseerd en vervolgens geagendeerd voor procedurevergadering.
6
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van den Hul over uitsluiten van deelname van bedrijven aan handelsmissies (Kamerstuk 26485-302) (Kamerstuk 26485-307)

Te behandelen:

8
Reactie op verzoek commissie over de brief van Colombia Platform Nederland, namens CNV, FNV en PAX, aan Kamerdelegatie Colombia m.b.t. verzoek om steun n.a.v. doodsbedreigingen sociale leiders

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Van Weerdenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2019, over openbaarmaking van de drie vertrouwelijke brieven die de Kamer heeft ontvangen van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Mali

Te behandelen:

11
35210-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Factsheet t.b.v. gesprek dhr. Koen Davidse d.d. 26 juni 2019
21
Verslag van een werkbezoek aan Colombia door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 mei tot en met 11 mei 2019

Te behandelen:

22
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Details

In besloten deel procedurevergadering.
23
Overzicht van openstaande toezeggingen
24
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z11713 Aan min. BuHa-OS  verzoek om afschrift brief War Child m.b.t. crisismaatregelen geestelijke gezondheidszorg d.d. 06-06-2019
 2. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS  afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 3. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS  verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
25
Verzoek van het lid Diks voor een rondetafelgesprek over de UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

Te behandelen: