Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juni 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 8, 18, 19, 20, 21 en 30.

Bijlagen

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering     
  • 06-06-2019 16.00 - 18.30  Algemeen overleg  Noodhulp
  • 13-06-2019 14.00 - 15.00  Technische briefing Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 (nieuw ingepland)
  • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda     
  • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
  • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
  • 20-06-2019 17.00 - 20.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018
  • 26-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek met de IOB over studie 'Ontwikkeling en migratie' (nieuw ingepland)
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
  • 05-09-2019 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  • 12-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 26-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 10-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Herstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 13-11-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg RBZ/Handel
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 19-11-2019 16.30 - 18.00  Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering

  Nog te agenderen activiteiten:
  • Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  • 80. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  • 47. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 69. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)

   
 3. 3

  Spreektijden notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda d.d. 17 juni 2019

  Spreektijden 1e/2e termijn:
  VVD: 8/4 min.
  PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
  Overige fracties: 4/2 min.
 4. 4

  Spreektijden wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS 2018 d.d. 20 juni 2019

  Spreektijden 1e/2e termijn:
  VVD: 8/4 min.
  PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
  Overige fracties: 4/2 min.
 5. 5

  Uitnodiging Taipei Representative Office, namens regering van Republiek China, voor bezoek aan Taiwan

 6. 6

  Uitnodiging IPU voor High-Level Political Forum (HLPF) 'Sustainable Development and related IPU activities' d.d. 8-18 juli 2019

 7. 7

  Voorstel Re:Common en meerdere organisaties voor briefing over zaak OPL-245 en betrokkenheid van Shell voorafgaand aan algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 20 juni 2019

 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep van 11 tot en met 13 april 2019 in Washington

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van den Hul over uitsluiten van deelname van bedrijven aan handelsmissies (Kamerstuk 26485-302)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het Bangladesh Akkoord en verduurzaming van de textielproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang verduurzaming cacaoproductie en -handel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van Zaken ‘Early Warning Mechanism Shrinking Space’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  35200-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (Kamerstuk 35200-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Kamerstuk 35200-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nadere reactie van het kabinet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen bij het Rijk’ (Kamerstuk 31865-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2019, over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 17 april 2019, over nieuwe kansen en handelspartners

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Openstaande brieven aan bewindspersonen

  1. 2019Z10310 Aan min. BuHa-OS - verzoek verslag Global Entrepreneurship Summit (GES) d.d. 21-05-2019
  2. 2019Z10308 Aan min. BuHa-OS - termijn waarop de informatie uit de vertrouwelijke brief over Mali openbaar gemaakt kan worden d.d. 21-05-2019
  3. 2019Z08926 Aan min. BuHa-OS - reactie Jaarrapport Convenant Duurzame kleding d.d. 29-04-2019
  4. 2019Z08927 Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn toezenden NCP-rapport d.d. 29-04-2019
  5. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
  6. 2019Z07537 Aan min. BuHa-OS - rappel verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 11-04-2019
  7. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
  8. 2019Z06632 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019
  9. 2019Z07109 Aan min. BuHa-OS - inbreng vragen verslag wetsvoorstel CETA d.d. 02-04-2019
  10. 2019Z06180 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children 28-03-2019
  11. 2019Z01323 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie Initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019
 29. 29

  Verzoek Van den Hul & Kuik brief Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25) tevens te agenderen voor verzamel-AO Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data