E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om AO RAZ d.d. 11 december om te zetten in een schriftelijk overleg (svp reageren voor 20 november om 16.00 uur)

De vergadering is geweest

20 november 2018
16:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: maandag 19 november 2018 16:03
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om AO RAZ d.d. 11 december om te zetten in een schriftelijk overleg (svp reageren voor 20 november om 16.00 uur)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
 
Geachte leden,

Hierbij leg ik het voorstel van de fractie van D66 aan u voor om het op 29 november geplande algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 11 december om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum donderdag 6 december 2018.
 
Ik verzoek u om via de knop ‘allen antwoorden’ uiterlijk (morgen) dinsdag 20 november te 16.00 uur uw reactie op dit voorstel kenbaar te maken.
 
Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure (*).
 
Met hartelijke groet,

Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk

(*) Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 

Verzonden: maandag 19 november 2018 15:15
CC: Verhoeven K.
Onderwerp: Verzoek e-mailprocedure
  
Kees Verhoeven verzoekt middels een e-mailprocedure het AO Raad Algemene Zaken (d.d. 11 december) gepland op 29 november om te zetten in een Schriftelijk Overleg, dat dichterbij de daadwerkelijke Raadsvergadering gepland wordt. Bijvoorbeeld op donderdag 6 december.
 
We begrepen dat vanwege een bezoek aan het buitenland Minister Blok in de week van 3 december niet in Nederland is en dat er daarom in die week geen AO kan plaatsvinden.
Maar omdat de Brexit zorgt voor continue ontwikkelingen, verzoekt Kees Verhoeven om het (schriftelijke) overleg dichter op de daadwerkelijke datum van de RAZ te houden zodat duidelijk is wat daadwerkelijk op de agenda zal staan (dat wordt lastiger bij een AO RAZ twee weken voor de daadwerkelijke Raadsvergadering).
 
Kun je dit verzoek doorgeleiden aan de Commissie EU-zaken?
Veel dank,
 
Vriendelijke groet,
 
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66
Europese Zaken & Binnenlandse zaken
 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om AO RAZ d.d. 11 december om te zetten in een schriftelijk overleg (svp reageren voor 20 november om 16.00 uur)

    Te behandelen:

    Loading data