Debat geweest
31 januari 2019 | 15:00 - 16:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest
Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 31 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 31 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Afscheid van EU-specialist Milos Labovic

Details

Onder dankzegging wordt afscheid genomen van EU-specialist Milos Labovic.
2
Terugkoppeling voorzitters-COSAC

Details

De voorzitter heeft mondeling terugkoppeling gegeven van zijn bezoek aan de Voorzitters COSAC.
3
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd

Te behandelen:

4
Brievenlijst
5
Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief de stand van zaken van de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness)

Te behandelen:

12
Protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie ; Brussel, 21 juni 2017

Te behandelen:

15
EU-voorstel: Verslag van de commissie over de toepassing in 2017 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie COM (2018) 663

Te behandelen:

16
EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

Te behandelen:

17
Lijst met prioriteiten in het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
18
Vooruitblik 2019 op het beleidsterrein Europese Zaken
19
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister BuZa - Verzoek om kabinetsreactie op verslag Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014 -2020: Samenvattend verslag 2018 over jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma's voor de periode 2014 -2017 [COM(2018)816] 17-01-2019

Besluit: Ter informatie.
20
Commissie-agenda

Details

05-02-2019 16:00 - 17:00 Gesprek met Eerste Vice-Voorzitter van de Europese Commissie Timmermans (nieuw)
06-02-2018 09:30 - 10:00 extra procedurevergadering (nieuw)

07-02-1019 09:00 - 10:00 Europese Commissie inzake Brexit contingency planning (nieuw)
07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie
13-02-2019 10:00 -13:00 AO EU-informatievoorziening/transparantie
14-02-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019
14-02-2019 15:00 - 18:30 rondetafelgesprek Rule of Law
21-02-2019 09:30 - 11:30 AO subsidiariteit
21-02-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
05-03-2019 17:00 - 19:00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019
13-03-2019 10:00 - 11:00 bijzondere procedure IDM over hervormingen in Albanië (nieuw)
14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
02-04-2019 19:30 - 21:30 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019  
04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
11-04-2019 15:30 - 17:30 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019
12-04-2018 werkbezoek Brussel
25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering (inclusief beslispunt terugblikdebat Sibiu-top)
15-05-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019     
16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  
Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019
Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Besluit: De commissie besluit op de procedurevergadering op 25 april aanstaande te besluiten of de commissie een terugkijkdebat op de informele Europese Raad op 9 mei in Sibiu wenselijk acht.

 
 
21
Uitkomst inventarisatie kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 (besloten deel)
22
Uitnodiging Assembly of the Republic of Macedonia voor bezoek aan Macedonië (besloten deel)
23
Rapporteurschap rechtsstatelijkheid in de EU (besloten deel)

Details

Besluit (1): De commissie besluit het werkbezoek naar Hongarije d.d. 17-18 februari 2019 te annuleren.

Besluit (2): De commissie besluit een extra procedurevergadering in de week van 5-7 februari 2019 te beleggen inzake het rapporteurschap.
24
Rondvraagpunt van het lid Anne Mulder (VVD) inzake werkbezoek aan Londen d.d. 18 februari 2019

Details

Besluit: De commissie besluit in te stemmen met een werkbezoek van de co-rapporteurs inzake de Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), aan Londen op maandag 18 februari 2019.  

Noot: Vooraf wordt inbreng voor dit werkbezoek onder de commissieleden geïnventariseerd en achteraf zal een verslag van het werkbezoek worden rondgezonden.
25
Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake een rappelbrief in relatie tot het debat over de Staat van de Unie

Details

Besluit: de commissie besluit een rappelbrief te verzenden inzake de toezegging van het kabinet in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019, vastgesteld op 10 januari 2019, om tijdig voor het plenair debat over de Staate van de Unie terug te komen op de reiskosten van de Voorzitter van de Europese Commissie en de leden van de Europese Commissie.
26
Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake een tijdige reactie op aangenomen moties

Details

Besluit: De commissie besluit een brief te verzenden aan het kabinet om hetgeen gevraagd in de aangenomen moties tijdens het debat over de Verzamelwet Brexit dd 24 januari jl. tijdig te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie, gepland op 7 februari aanstaande.