Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 mei 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging TCMG voor werkbezoek

 3. 3

  Voorhang ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene tijdpad voor het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten pilot prepaid energie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een brief met suggesties voor klimaatbeleid in de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending BNC-fiche: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie COM (2019) 177

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2017 en vervolg LTS-studie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake verzoek PWOZ om onderwerp participatie bij wind op zee te agenderen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op ATR-advies ‘minder regeldruk door opkomst klus- en deeleconomie’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven (Kamerstuk 33009-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel Nota Mobiele Communicatie ten behoeve van nader onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel toezending BNC-fiche: Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Moorlag om de staatssecretaris van EZK te vragen wat de mogelijkheden zijn om het wetgevingstraject omtrent het wetsvoorstel franchiseovereenkomst te versnellen en of zij bereid en in staat is het wetsvoorstel franchiseovereenkomst zo mogelijk nog voor de zomer aan de Kamer te presenteren.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Sienot om de TCMG te vragen een technische briefing over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen te verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief Voorzitter namens Presidium over de registratie van toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapporteurschap Jaarverslag EZK

  Besluit: In navolging van de motie-Weverling (Kamerstuk 34725-XIII, nr. 10 ) zullen de rapporteurs voor het Jaarverslag 2018, de leden Wörsdörfer (VVD) en Bromet (GroenLinks), zich op het onderwerp ‘zicht op doeltreffendheid beleid’, waaronder subsidies, focussen. Hun bevindingen zullen in een notitie worden vastgelegd, die in de volgende procedurevergadering aan de commissie zal worden voorgelegd.
 34. 34

  Algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019

  Besluit: Het algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019 zal worden voortgezet op 6 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 uur.
 35. 35

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 (Kamerstuk 21501-30-456)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Omvorming van salderen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  MKB-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beantwoording vragen commissie over grondversnellingsmetingen Groningen gasveld (Kamerstuk 33529-583)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Advies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019 en verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitvoering van de motie-Wörsdörfer over het in kaart brengen van administratieve verplichtingen (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data