Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 april 2019
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbod Rli voor presentatie over advies 'GLB 2021-2027'

 3. 3

  Aanbieding rapport 'Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem aan' van PBL

 4. 4

  35083 Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Identificatie en Registratie (I&R) van paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  SCoPAFF van 15 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over twee rapporten inzake de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid De Groot over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt, reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken en beantwoording van de commissievragen over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
    
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (aangevraagd door het lid Ouwehand op 28 maart 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Berichtgeving over bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op definitief BIT-advies - Programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT en 4e Voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van de commissievoorzitter inzake de voortzetting van het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data