Algemeen overleg : Klimaat en energie (tweede termijn)

De vergadering is geweest

13 september 2018
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • A. Kops (PVV)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie door de voorzitter van het Klimaatberaad naar aanleiding van de technische briefing van 11 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Platform DSE n.a.v. oproep 'World scientists' warning to humanity: a second notice'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2 uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met het antwoord op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, en de Partij voor de Dieren over de energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op het RLI-advies 'Stroomvoorziening onder Digitale Spanning'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2015-2016 (Richtlijn 2009/28/EG)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Monitor Wind op Land 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op notitie CCS van Kalavasta en aanbieding twee onderzoeken inzake CCS

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Actualisering grootverbruikersprijzen energie in Nederland vergeleken met andere landen

  Te behandelen:

  Loading data