Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 september 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Duratherm Nederland BV voor werkbezoek m.b.t. bodemenergieoplossingen voor de energietransitie

 3. 3

  Uitnodiging Space Platform van Belgische Senaat en EISC voor interparlementaire ruimte conferentie d.d. 15-16 oktober 2018

 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met de wijziging van de reikwijdte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake olievoorraadovereenkomsten; Canberra, 13 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Energieverbruik Nederland bespaarde vorig jaar helemaal geen energie’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming voor een technische briefing over het advies van SodM naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van het lid Jetten over het evalueren van het verscherpte toezicht op AkzoNobel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kosten en de meeropbrengsten van de verhoogde investeringsaftrek voor de gaswinning op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het tweede kwartaal van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overname Siemens Hengelo door VDL

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  BIT-advies over het programmaportfolio Werkplekdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag Telecomraad 8 juni 2018 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief op het terrein van marktwerking en mededinging

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Eindevaluatie valorisatieprogramma 2010-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel toezending reactie op het rapport 'Effecten btw-verhoging bloemendetailhandel' van VBW

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beter Aanbesteden: voortgang diverse moties

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Invulling motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitor betaaltermijnen Overheid 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli in Wenen (Kamerstuk 21501-30-437)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over het artikel van Telecompaper, waarin staat dat de multibandveiling (thans gepland voor eind 2019) ook 2021 zou kunnen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing op 4 juli 2018 door KNMI over adviezen betreffende veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel uitkomsten en vervolgstappen ex-ante analyses economische veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: MFK - Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de ESI-fondsen.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: MFK - Verordening voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: MFK - verordening EFRO en Cohesiefonds 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: MFK - Verordening en Besluit Horizon Europa 2021 2027 - het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: MFK - Verordening voor het programma van de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: MFK - Wijziging van de machtigingsverordening van de EU inzake staatssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: MFK - besluit Raad wijziging beschikking ITER

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: MFK - EU-Ruimtevaartprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: MFK - Invest EU-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: MFK - Verordening Digital Europe programma (2021-2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Fiche: MFK - Verordening tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Verordening ABC Waiver

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor een besloten technische briefing over het op 27 september a.s. te publiceren rapport naar de kosten van windparken op zee.

 49. 49

  ‘Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbevelingen behandeling ontwerpbegrotingen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen

 52. 52

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wetenschappelijke Factsheet Joint Project Mechanism

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording vragen over implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanstelling directeur Invest-NL in opbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Actualisering grootverbruikersprijzen energie in Nederland vergeleken met andere landen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op notitie CCS van Kalavasta en aanbieding twee onderzoeken inzake CCS

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Monitor Wind op Land 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  MKB-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Actieplan digitale connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Adviesrapport van de Mijnraad over de veiligheidsrisico’s en de versterkingsopgave in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2018, waarin wordt toegelicht of het juist is dat het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de NAM slechts 135 miljoen euro gaat bijdragen aan nieuw perspectief voor Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Financiële effecten Akkoord op Hoofdlijnen gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel voor de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) over hoe de aansprakelijkheden en de zorgplicht voor schade en versterken zijn geregeld

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (onderdeel EZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Adviezen versterkingsopgave Groningen en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Afhandeling van oude schademeldingen in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Weverling, mede namens het lid Van Eijs, om de staatssecretaris te vragen de Kamer te informeren over de voortgang, de planning en de reikwijdte van het TNO-onderzoek naar het grondsatellietstation in Burum

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Wassenberg om een persoon toe te voegen aan het rondetafelgesprek zoutwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek Provincie Fryslân tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Zoutwinning op 12 september 2018

 77. 77

  Verzoek Hofstaten Public Affairs, namens netwerk Mediawijzer.net, tot aanbieding petitie over mediawijsheid in Nederland voorafgaand aan algemeen overleg Digitalisering op 20 september 2018