Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 november 2018
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) om een ontbijtbijeenkomst te organiseren over CRISPR-Cas

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Netwerk GRONDig, namens Coalitie van Kringloopboeren, tot aanbieding petitie om middelen ook beschikbaar te stellen voor initiatieven buiten conventionele instituten d.d. 11 december 2018

 4. 4

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake verdringen van beroepsvisserij door nieuwe activiteiten op zee zoals windenergie en zandwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inspectieresultaten dierenwelzijn bij primaire bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken moties en toezeggingen najaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gewijzigde Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw en plan van aanpak programma Kas als Energiebron voor de periode 2018-2020 voor de huidige klimaatopgave van de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Derde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Handhavingsstrategie mest en inzet derogatie 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming van de minister voor een technische briefing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voor een werkbezoek aan RVO over het fosfaatdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Deelrapport Veehouderij Gezondheid Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan provincie Groningen over probleem bij valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten


  Debatten
  • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaat inventarisatie deelname technische briefing Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 22 november 2018 van 12.00 tot 13.00 uur

  Besluit: De technische briefing vindt doorgang.
  Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Lodders (VVD), Weverling (VVD), Madlener (PVV), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD, onder voorbehoud). 
  Zie ook agendapunt 12.
 19. 19

  Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 23 januari 2019 met een uur te verplaatsen van 14.00 tot 17.00 uur naar 15.00 tot 18.00 uur in verband met haar aanwezigheid bij het algemeen overleg Brexit

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister.
 20. 20

  Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Verordening oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op rapporten Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut inzake impact assessment nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken hoogrisicohonden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van de leden Von Martels (CDA) en De Groot (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over plantgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van LNV om een reactie te vragen op het artikel ‘LNV schuift met mest en fosfaatplafonds’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de agendapunten op het nog te voeren algemeen overleg Landbouw en klimaat betreffende glastuinbouw toe te voegen aan het algemeen overleg Tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Rondvraagpunt van het lid Bromet (GL) over besluitvorming in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Terugkoppeling besluitvorming vaste commissie voor VWS inzake gezamenlijke verkenning kennisthema Voedsel

  Besluit: Ter informatie. De vaste commissie voor VWS heeft in haar procedurevergadering van 21 november jl. besloten in te gaan op de uitnodiging van de commissie LNV om een verkennend gesprek te voeren over het kennisthema Voedsel met de voorbereidingsgroep. Vanuit de commissie VWS zullen de leden Slootweg (CDA), Diertens (D66) en Renkema (GL) deelnemen.