Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 april 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie commissie Binnenlandse Zaken inzake besluitvorming Europese Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Mededeling van de vaste commissie voor Financiën over een subsidiariteitstoets bij de EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid, 12 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 12 april 2018 en het verslag van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 15 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van de commissie over evt. constitutionele aspecten BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor het toekennen van Macro Financiële Assistentie aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op de aanbeveling van de Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Zitting 2018 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  EU-voorstel: Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid 2018 COM (2018) 450

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitnodigen van Nederlandse ambassadeur in Wenen voor briefing over EU-voorzitterschap Oostenrijk

  Besluit: De Nederlandse ambassadeur in Wenen, de heer Marco Hennis, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken wordt uitgenodigd voor een besloten briefing in de Kamer over het aankomende Oostenrijkse EU-voorzitterschap, waarbij voor de planning van het gesprek rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ten minste vijf leden.

  Noot: Het is vaste praktijk dat de commissie Europese Zaken aan de vooravond van een inkomend EU-voorzitterschap de Nederlandse ambassadeur in dat land uitnodigt voor een besloten gesprek/briefing in de Kamer over de verwachte EU-prioriteiten en parlementaire conferenties. Van 1 juli tot en met 31 december 2018 zal Oostenrijk het roulerende EU-voorzitterschap bekleden. Ook de leden van de Eerste Kamer zullen worden uitgenodigd.
 19. 19

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister BuZa - Concept-kabinetsreactie op openbare raadpleging inzake EU-financiering van cohesiebeleid 08-02-2018 (2018Z01783/2018D04541)
  Aan minister BuZa - Kabinetsappreciatie van het EU-uitbreidingspakket; uiterlijk 1 mei 2018 te ontvangen 16-03-2018 (2018Z04246/2018Z20000)
  Aan minister BuZa - Verzoek om informatie inzake boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen (21 109-231/2018D23648)
  Aan minister BuZa - Beantwoording schriftelijk overleg inzake transparantie-initiatief (ingezonden 20 april 2018)

  Besluit: Ter informatie.
   
 20. 20

  Commissie-agenda

  03-05-2018 om 14.00 uur: SO Raad Algemene Zaken dd 14 mei 2018
  06-05-2018 t/m 09-05-2018 werkbezoek aan Westelijke Balkan 
  17-05-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  22-05-2018 16:30 - 18:00 Halfjaarlijkse overleg met de Eerste Kamer over lopende dossiers
  04-06-2018 commissiewerkbezoek aan Brussel over Europese dossiers (heenreis op 03-06-2018)
  06-06-2018 13:00 - 15:30 AO Turkije
  07-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  17-06-2018 t/m 19-06-2018 werkbezoek plenaire COSAC
  20-06-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018
  21-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  21-06-2018 13:00 - 16:00 AO EU-uitbreiding (Westelijke Balkan)
  21-06-2018 18:30 - 21:30 notaoverleg initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!'
  05-07-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  08-07-2018 t/m 09-07-2018 COSAC-voorzittersconferentie in Wenen

  Meireces: vrijdag 27 april 2018 t/m maandag 14 mei 2018
  Zomerreces: vrijdag 6 juli 2018 t/m maandag 3 september 2018

  Besluit (1): Periodiek overleg met de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer wordt gepland op dinsdag 22 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 uur (in de Eerste Kamer).

  Besluit (2): Deelname voor het werkbezoek naar Brussel d.d. 3-4 juni 2018 wordt schriftelijk geïnventariseerd. Programmasuggesties zijn in de vergadering geïnventariseerd.

  Noot: Nog te plannen activiteiten: gesprekken met de ambassadeurs van Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië en Montenegro en de zaakgelastigde van Turkije in Den Haag; technische briefing over het Delegates' Portal en een technische briefing over Europees krachtenveld transparantie.
   
 21. 21

  Brief verzoek technische briefing MFK-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkbezoek Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake uitnodigen douane Verenigd Koninkrijk

  Het lid Omtzigt (CDA) stelt voor om, mede namens de Brexitrapporteurs Mulder (VVD) en Asscher (PvdA), op een geschikt moment de douane in het Verenigd Koninkrijk uit te nodigen voor een gesprek in de Kamer.

  Besluit: De commissie stemt in met dit voorstel.