Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 januari 2018
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten *

Let op: de procedurevergadering begint donderdag 18 januari om 13.30 uur.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Nieuwe griffier commissie Europese Zaken

  De voorzitter meldt dat de heer Jeffrey van Haaster met ingang van 16 januari 2018 is aangewezen als griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken. Namens de commissie feliciteert hij de heer Van Haaster met zijn benoeming en wenst hem veel plezier en succes in zijn nieuwe functie.
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gesprek met AIV over werkprogramma 2017-2019

  Op donderdag 18 januari van 16.30 tot 18.00 uur spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met leden van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over het werkprogramma 2017-2019. In dit werkprogramma zijn ook drie Europagerelateerde onderwerpen opgenomen: institutionele ontwikkelingen, financieel-economisch bestuur en draagvlak voor Europa. Tevens heeft de Kamer op voorstel van de commissie Europese Zaken verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden voor coalitievorming in de EU na de Brexit.

  Besluit: Ter informatie.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 12 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Raad Algemene Zaken van 12 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Europese Raad van 14 en 15 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs inzake de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inzet nieuwe kabinet t.a.v. MFK 2021-2027 en voor Europese Raad op 23 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang openbaarmaking van het rapport over Turkije van het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) (Kamerstuk 23987-196)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie contributies en conclusies LVIII COSAC inzake transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake Jaarplanning Kamercommissies in casu de commissie Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van reactie aan Europees Parlement inzake rapport-Rangel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief aan Eurocommissaris Oettinger inzake het Meerjarig Financieel Kader post-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorbereiding voorzitters-COSAC

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  EU-voorstel: Mededeling Een Europees minister van Economische Zaken en Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Contact met Staatscommissie parlementair stelsel

  Besluit: De rapporteurs zullen zich tot de begeleidingsgroep wenden.

  Noot: In de vorige procedurevergadering is gevraagd contact te leggen met de Staatscommissie parlementair stelsel over transparantie inzake EU-besluitvorming. Navraag leert dat de contacten met de Staatscommissie verlopen via de begeleidingsgroep vanuit de Eerste en Tweede Kamer.
 20. 20

  Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 51 t/m 52 2017 - week 01 t/m 03 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister BuZa - Reactie op voorkopie advies 'De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa' van AIV - 06-07-2017 (2017Z08882/2017D20783), uitstelbericht ontvangen 15-12-2017;
  Aan minister BuZa - Uitstel kabinetsreactie op AIV-advies “De wil van het volk: Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa”  22-12-2017 (34775-V-42/2017D38787), te ontvangen vóór 20 januari 2018 (vervangt verzoek 2017Z08882/2017D20783)
  Aan minister BuZa - Concept-kabinetsreactie inzake raadpleging over de thematische evaluatie van het instrument voor pre-toetredingssteun en het Europese nabuurschapsinstrument - 16-11-2017 (2017Z15169/2017D32648)

  Besluit: Ter informatie.
 22. 22

  Commissie-agenda

  24-01-2018 09:00 - 12:00 AO Brexit en evaluatie pretoetredingssteun (NB: Desgewenst zal het laatste deel van dit overleg in beslotenheid plaatsvinden.)
  31-01-2018 14:00 - 15:00 gesprek met dhr. Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, over de rapporten 'controle EU-agentschappen' en 'Europees cohesiebeleid' (NB: De aanwezigheid door leden wordt vooraf schriftelijk geïnventariseerd.)
  01-02-2018 10:00 - 14:00 ambassadeursconferentie (NB: Een ontmoetingsgelegenheid tijdens de lunch met de Nederlandse ambassadeurs in de Westelijke Balkan wordt gecreëerd, voor zover mogelijk.)
  08-02-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  22-02-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  22-02-2018 14:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 27 februari 2018
  14-03-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 20 maart 2018
  15-03-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  05-04-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  18-04-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 24 april 2018
  26-04-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  07-05-2018 om 12.00 uur: SO Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid dd 15 mei 2018 (ivm meireces)
  08-05-2018 om 12.00 uur: SO Raad Algemene Zaken dd 16 mei 2018 (ivm meireces)
  07-05-2018 t/m 09-05-2018 werkbezoek aan Westelijke Balkan (tentatief)
  17-05-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  07-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  20-06-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018
  21-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  05-07-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Krokusreces: vrijdag 23 februari 2018 t/m maandag 5 maart 2018
  Meireces: vrijdag 27 april 2018 t/m maandag 14 mei 2018
  Zomerreces: vrijdag 6 juli 2018 t/m maandag 3 september 2018

  Nog te plannen activiteiten: werkbezoek Brussel (1e kwartaal 2018), plenair debat/notaoverleg Staat van de Europese Unie en Werkprogramma Europese Commissie 2018, plenair debat informele Europese Top d.d. 23 februari 2018 (in week van 20-22 februari) en AO EU-Informatievoorziening.

  Besluit: Ter informatie.
 23. 23

  Gesprek met de Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie over Europese actualiteiten

  Besluit: De commissie besluit, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Robert de Groot, Nederlands Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie sinds 1 mei 2017, uit te nodigen voor een gesprek/briefing in de Kamer over Europese actualiteiten.