Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 4 juli 2018; (agendapunten toegevoegd, het betreft de punten 8 t/m 12 en 29)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 4 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZK, LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

11
Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6: Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (Kamerstuk 31104-4)

Te behandelen:

15
Overzicht plenaire (dertigleden)debatten

Details

Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
17
Brief aan commissievoorzitters inzake behandeling van de sectorale deelverordeningen die voortvloeien uit de nieuwe EU-meerjarenbegroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK).

Te behandelen:

18
Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek Kweekvlees op 26 september 2018
19
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor invulling van het rondetafelgesprek Gevolgen van het nieuwe GLB voor Nederland op 11 oktober 2018
21
Resultaat e-mailinventarisatie - deelname werkbezoek Programma Aanpak Stikstof op de provincie Noord-Brabant op 12 oktober 2018

Details

Besluit: Het werkbezoek vindt doorgang. De volgende leden hebben zich aangemeld: Weverling (VVD), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks), Futselaar (SP), Moorlag (PvdA), Ouwehand (PvdD, onder voorbehoud). De commissievoorzitter wijst op de afspraak dat indien aangemelde leden zich onverhoopt alsnog genoodzaakt zien zich af te melden, zij voor een vervanger binnen hun fractie dienen te zorgen.
28
Verzoek van het lid Dik-Faber (CU), mede namens de fracties van de VVD, CDA en D66, om mevrouw Sorgdrager in september uit te nodigen voor een gesprek over het rapport 'Onderzoek Fipronil in eieren’ en om een schriftelijk overleg te voeren over de brief 'Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil' ter voorbereiding op het plenaire debat

Te behandelen:

29
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de inbrengdatum voor het Nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen (gepland op dinsdag 10 juli om 12.00 uur) met een week uit te stellen

Te behandelen:

30
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een rondetafelgesprek te voeren over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw'

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid De Groot (D66) mede namens het CDA, om een reactie te vragen aan minister van LNV (afgestemd met de ministers van EZK en IenW) op een drietal aangehouden moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van de nota 'Leve de Noordzee'

Te behandelen:

32
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van LNV een rappel te sturen om de reactie op inspectierapporten over misstanden in slachthuizen en de antwoorden op de vragen over de berichten over misstanden in slachthuizen uiterlijk 20 juli 2018 te mogen ontvangen

Te behandelen:

34
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van LNV een rappel te sturen op het commissieverzoek om een reactie op de brief van het Mesdagfonds m.b.t. de beschikking over verloren gewaande ammoniakmeetdata WUR

Te behandelen: