Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. fosfaatbeleid

 3. 3

  Petitie 'Hulp voor pluimveehouders i.v.m. fipronil' (aangeboden op 14 juni 2018)

 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2018, over misstanden bij maneges

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie ingrepen pluimvee

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toelichting op de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6: Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018 (tweede deel van de beantwoording)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-verdragen op het terrein van LNV die geraakt worden door de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van het schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over de Brexit op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over de misstanden bij maneges (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 11 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaat inventarisatie deelname aan het gesprek met de commissie Landbouw, Bosbouw, Levensmiddelenindustrie en Specifieke Diensten van het Roemeense parlement op 4 oktober 2018 van 10.00 tot 11.00 uur

  Besluit: Het gesprek met de commissie Landbouw, Bosbouw, Levensmiddelenindustrie en Specifieke Diensten van het Roemeense parlement zal doorgang vinden. De volgende leden nemen deel aan dit gesprek: Kuiken (voorzitter), De Groot (D66) en Ouwehand (PvdD).

   
 18. 18

  EU-Voorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Barneveld en de initiatiefnemers van Fipronilmeldpunt Gelderse Vallei

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Samenvoeging van het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid (LabVV) van de NVWA met het RIKILT van Wageningen Research (WR/Rikilt)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitloop programma NVWA 2020 en uitvoering van de motie van het lid Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector (Kamerstuk 33835-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de verkenning van het Rathenau Instituut “Van aap naar beter” en toekomstvisie Biomedical Primate Research Centre (BPRC)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies gecontroleerde vocht- en voedselinname bij proefdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34950-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen van de V-100 bij Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV) (Kamerstuk 34950-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2018 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanpak Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Graus (PVV) om na het zomerreces een algemeen overleg te voeren over paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) om het algemeen overleg Landbouw en Klimaat op 26 juni 2018 uit te stellen tot na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de minister vragen voor te leggen ter voorbereiding van het debat over berichten over misstanden in slachterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stafnotitie - Voorstel voor inbreng van de rapporteurs tijdens het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV)

  Te behandelen:

  Loading data