Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 6 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 6 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu tot aanbieding manifest m.b.t. mestbeleid
3
Verzoek van 18.000 postduivenliefhebbers tot aanbieding van de petitie 'Bescherm de postduivensport tegen onnatuurlijke roofvogelstand'
4
Verzoek Stichting Varkens in Nood tot aanbieding petitie m.b.t. misstanden in de varkenshouderij
16
Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018 (eerste deel van de beantwoording)

Te behandelen:

22
24
Stafnotitie - Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof (PAS)
25
Voorstel voor spreektijden per fractie voor het notaoverleg Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee" op 2 juli 2018
28
Deelnemers technische briefings 13 juni (GLB en Kringlooplandbouw) en 21 juni 2018 (Brexit)

Details

Besluit: Ter informatie.

13 juni 2018, 11.00 - 12.00 uur Experts van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgen een briefing over de ervaringen vanuit het structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen (in het kader van het GLB).
Weverling (VVD), Geurts (CDA), De Groot (D66), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA).

wo 13-06-2018, 15.30 - 17.00 uur Wageningen University & Research verzorgt een technische briefing inzake (kringloop)landbouw en klimaat.
Geurts (CDA), De Groot (D66), Futselaar (SP),  Moorlag (PvdA), Ouwehand (PvdD) en Bisschop (Ovb, SGP).

do 21-06-2018, 13.00 - 14.15 uur De Taskforce Brexit van het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt in samenwerking met het ministerie van LNV een technische briefing over de LNV-aspecten van de Brexit (besloten)
Lodders (VVD), Weverling (VVD), Geurts (CDA) Moorlag (PvdA) en Futselaar (Ovb, SP).
29
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over de misstanden bij maneges (aangevraagd door het lid Arissen op 11 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
34
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te vragen naar de stand van zaken inzake het beleid ten aanzien van hoogrisicohonden, inclusief stand van zaken uitvoering motie De Groot over een fok- en importverbod HR-honden (Kamerstuk 28 286, nr. 957).

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Graus (PVV) om na het zomerreces een algemeen overleg van 2 uur te voeren met de minister van LNV naar aanleiding van het rondetafelgesprek Aanpak en reductie bijtincidenten op 24 mei jl.

Te behandelen:

37
Voorstel van het lid De Groot (D66) om kort na het zomerreces een rondetafelgesprek te organiseren inzake kweekvlees en hier de vaste commissie voor VWS voor uit te nodigen

Te behandelen:

40
Terugkoppeling gesprek tussen commissievoorzitter en minister van LNV

Details

Besluit: De commissievoorzitter heeft een terugkoppeling gegeven.