Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Uitnodiging van de commissie voor Landbouw, Bosbouw en Voedselindustrie van het Roemeense parlement voor een gesprek in Boekarest of Den Haag, met het oog op het naderende EU-voorzitterschap van Roemenië

 3. Verzoek van stichting Een Dier een Vriend om i.h.k.v. wereldproefdierendag een shortlist over het Biomedical Primate Research Center (BPRC) aan te bieden op 24 april 2018

 4. Verzoek Netwerk GRONDig tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij op 20 maart 2018

 5. Verzoek FME tot aanbieding visiedocument "FME-visie op Agri & Food: Duurzamer, slimmer en persoonlijker" op 20 maart 2018

 6. Uitnodiging ambassadeur van Albanië voor een netwerkreceptie met de minister voor landbouw van Albanië op 19 maart 2018

 7. Uitnodiging commissie AGRI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Towards the CAP after 2020: the future of food and farming' d.d. 24 april 2018

 8. Stand van zaken Regio Envelop

  Te behandelen:

 9. Regio Envelop opgave Zeeland

  Te behandelen:

 10. Bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop

  Te behandelen:

 11. Regio Envelop opgave Eindhoven

  Te behandelen:

 12. Regio Envelop opgave ESTEC

  Te behandelen:

 13. Regio Envelop opgave BES-eilanden

  Te behandelen:

 14. Regio Envelop opgave Rotterdam Zuid

  Te behandelen:

 15. Regio Envelop opgave nucleaire problematiek

  Te behandelen:

 16. Stand van zaken onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017

  Te behandelen:

 17. Stand van zaken onregelmatigheden bij registratie van rundvee

  Te behandelen:

 18. Beantwoording vragen commissie over de fraude bij registratie van rundvee (Kamerstukken 33 037, nrs. 252, 268, 269, 271 en 273)

  Te behandelen:

 19. Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee

  Te behandelen:

 20. Uitstel toezending reactie op het rapport “Merchants of Misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad”

  Te behandelen:

 21. Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens

  Te behandelen:

 22. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg NVWA op 8 februari 2018

  Te behandelen:

 23. Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Varkens in Nood over de wens om op Europees niveau beroepsverbod op te kunnen leggen aan houders van dieren die de regels overtreden

  Te behandelen:

 24. Uitstel beantwoording vragen commissie over de aanpassingen ten aanzien van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

  Te behandelen:

 25. Reactie op verzoek commissie over handhaving in de natuur

  Te behandelen:

 26. Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over fraude bij de registratie van rundvee (aangevraagd door het lid Lodders op 23 januari 2018)
  • Debat over misstanden in varkensstallen (aangevraagd door het lid De Groot op 6 maart 2018)  - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 6 februari 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 27. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

 28. Beantwoording vragen commissie over de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016 (Kamerstuk 32670-127)

  Te behandelen:

 29. Reactie op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’ van het PAS-Bureau

  Te behandelen:

 30. Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

 31. Nationale Bijenstrategie

  Te behandelen:

 32. Geïntegreerde gewasbescherming

  Te behandelen:

 33. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018

  Te behandelen:

 34. Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg Dierproeven in te plannen

  Te behandelen:

 35. Verzoek van het lid Graus om een rondetafelgesprek te organiseren over hoog-risico honden

  Te behandelen:

 36. Verzoek van het lid Arissen om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden ‘Welzijn van vissen’

  Te behandelen:

 37. Stafnotitie - Voorstel van de Voorbereidingsgroep Voedsel voor rondetafelgesprek 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'

 38. Stafnotitie - Vervolgbespreking invulling jaarplanning kennispositie commissie LNV 2018