Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Uitnodiging voor werkbezoek aan de Verspillingsfabriek/innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. voedselverspilling

 3. Antwoorden op vragen commissie over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30826-49)

  Te behandelen:

 4. Rapport “De Nederlandse landbouwexport 2017“ van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek

  Te behandelen:

 5. Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over een mogelijk verbod op pulsvisserij

  Te behandelen:

 6. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

 8. Vierde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan

  Te behandelen:

 9. Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over signalen rondom fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017

  Te behandelen:

 10. Overzicht van lopende onderzoeken naar andere bronnen van nitraat in water dan landbouw

  Te behandelen:

 11. Vervolgbrief Q-koorts

  Te behandelen:

 12. Fiche: mededeling de toekomst van voeding en landbouw

  Te behandelen:

 13. Rapport "Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen"

  Te behandelen:

 14. Overzicht plenaire (dertigleden)debatten

  Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over fraude bij de registratie van rundvee (aangevraagd door het lid Lodders op 23 januari 2018)
  Dertigledendebatten
  Geen

   
 15. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

 16. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

  Te behandelen:

 17. Beantwoording vragen commissie over de 1e voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

 18. Verzoek van het lid Weverling inzake de gezamenlijke brief van de ministers van EZ en LNV aan de Kamer (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 14) over de kwaliteit van informatie in de begroting

  Te behandelen:

 19. Verzoek van het lid Geurts de minister van LNV te vragen nog deze week opheldering te geven over de tegenstrijdige berichtgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over een verbod op de sleepvoetbemester

  Te behandelen:

 20. Jaarplanning commissie LNV voor 2018

  Te behandelen: