Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek World Animal Protection Nederland tot aanbieding rapport m.b.t. internationaal verbeteren van dierenwelzijn

 3. 3

  Verzoek tot aanbieding petitie “Teken- en Vlooienmiddel BRAVECTO"

 4. 4

  Uitnodiging Koppert Biological Systems voor werkbezoek over verduurzaming van de Nederlandse landbouwsector

 5. 5

  Uitnodiging Coöperatie Agrobosbouw NL voor het brengen van een werkbezoek

 6. 6

  Ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie betreffende een kabinetsreactie op de berichten dat op EU-niveau nog geen besluit is genomen over de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over de afname van de insectenpopulatie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gezondheidsrisico's van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden, n.a.v. een nieuw onderzoek in Nature

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat van 28 september 2017 over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie (Kamerstuk 32670-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de Definitieve Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken vogelgriep november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht dat boeren landjepik doen om extra subsidie te krijgen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Medische Zorg om het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op woensdag 17 januari 2018 van 10.00 tot 14.00 te verplaatsen naar woensdag 31 januari 2018 van 13.00 tot 17.00 uur

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om het AO NVWA te verplaatsen naar woensdag 31 januari 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.
 18. 18

  Data procedurevergaderingen tot aan het Zomerreces op woensdagen om 11.15 uur (uitzondering 24 januari 2017, om 15.00 uur): 24 januari, 7 en 21 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli 2017

  Besluit: Ter informatie.
 19. 19

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

 20. 20

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat, onderdeel Landbouw en Natuur op 6 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 oktober 2017, over het bericht ‘1200 roofvogels illegaal gedood of gevangen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over het rapport ‘Mest nader onder de loep genomen’ van Piet Blauw en Marco Korff

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2017 (Kamerstuk 21501-32-1069)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017 (Kamerstuk 21501-32-1056) (overige gestelde vragen)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 6 november 2017 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Grashoff feitelijke vragen te stellen over het rapport 'PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016' en nogmaals een gesprek met het RIVM hierover in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Lodders de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een reactie te vragen op de recente berichtgeving over steunmaatregelen aan Belgische pluimveehouders naar aanleiding van de fipronilcrisis

  Te behandelen:

  Loading data