Agendapunten

 1. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

 2. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

 3. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Te behandelen:

 4. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Te behandelen:

 5. Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

  Te behandelen:

 6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

  Te behandelen:

 7. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

  Te behandelen:

 8. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

 9. Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

 10. Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

 11. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

 12. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

  Te behandelen:

 13. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

 14. Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

  Te behandelen:

 15. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk

  Te behandelen:

 16. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

  Te behandelen:

 17. Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

  Te behandelen:

 18. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 19. Personen- en familierecht

  Te behandelen:

 20. Auteursrecht

  Te behandelen:

 21. Veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

 22. Strafrecht

  Te behandelen:

 23. Gevangeniswezen/tbs/reclassering

  Te behandelen:

 24. Bescherming persoongegevens

  Te behandelen:

 25. Vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

 26. Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende Dublinoverdrachten aan Bulgarije

  Te behandelen:

 27. Rapportage 2016 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

 28. Beleidsdoorlichting artikel 37.3 'Terugkeer vreemdelingen'

  Te behandelen:

 29. Rapport 'Toekomst voor de forensische geneeskunde'

  Te behandelen:

 30. Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2017, over de chaos bij de forensische opsporing van de politie en toezending van het rapport ‘Inzetbaarheid forensische opsporing 2017’

  Te behandelen:

 31. Criminaliteit en Rechtshandhaving 2016

  Te behandelen:

 32. Technische fouten Justitieel Documentatie Systeem

  Te behandelen:

 33. Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek van 12 oktober 2017 over horizontale privacy

  Te behandelen:

 34. Reactie op toezeggingen op het terrein van het jeugdstrafrecht: Ouderbetrokkenheid, herstelrecht en financieel toezicht

  Te behandelen:

 35. Subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

  Te behandelen:

 36. Vervolg capaciteitsmaatregelen zomermaanden Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

 37. Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016

  Te behandelen:

 38. Beleidsreactie tussenrapport van de Monitor VIV JJ proeftuinen in het kader van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

  Te behandelen:

 39. Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’

  Te behandelen:

 40. Besluit op Wob-verzoeken inzake de zaak J. van Laarhoven

  Te behandelen:

 41. Onderwerpen van bijzondere belangstelling evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

 42. Politietoezicht op het water

  Te behandelen:

 43. Rapport 'Gewogen Risico' van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

 44. Eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

  Te behandelen:

 45. Landgebonden asielbeleid met betrekking tot de positie van christenen, ahmadi's en afvalligen in Pakistan

  Te behandelen:

 46. Kabinetsreactie op het WODC rapport ‘Agressie-incidenten in de asielopvang – over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers’

  Te behandelen:

 47. Beantwoording consultatie legale migratie door niet EU-burgers

  Te behandelen:

 48. Aanvulling op de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg - ECRIS

  Te behandelen:

 49. Reactie op verzoek commissie over een EU-verslag inzake de operationalisering van de Europese Grens en Kustwacht

  Te behandelen:

 50. Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal (Kamerstuk 32317-491)

  Te behandelen:

 51. Fiche: Richtlijn fraude niet-chartaal geldverkeer

  Te behandelen:

 52. Fiche: Verordening agentschap ENISA en Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering

  Te behandelen:

 53. Fiche: Gezamenlijke mededeling Bouwen aan sterke cyberbeveiliging voor de EU

  Te behandelen:

 54. Uitstel toezending fiches inzake het voorstel COM (2017) 558: Mededeling ‘Europese Migratie Agenda’, het voorstel COM (2017) 571 ‘Wijziging verordening betreffende de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles’ en het voorstel COM (2017) 570 ‘Mededeling behoud en versterking van Schengen’,

  Te behandelen:

 55. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de Europese plannen inzake radicalisering

  Te behandelen:

 56. Beantwoording consultatie Call for evidence on the operation of collective redress arrangements in the Member States of the EU

  Te behandelen:

 57. Stafnotitie - Verslag van de bijeenkomst van de Europol JPSG van 9 en 10 oktober 2017

 58. Verslag JBZ-raad van 12 en 13 oktober 2017

  Te behandelen:

 59. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 28 september - 27 oktober 2017

  Te behandelen:

 60. Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake behandeling van het wetsvoorstel Wet forensische zorg (Kamerstuk 32398)

  Te behandelen:

 61. Reactie op bericht gemeenten volgen advies over aanpak mensenhandel slecht op (Nieuwsuur)

  Te behandelen:

 62. Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek Landelijke Eenheid over harddrugsbestrijding

  Te behandelen:

 63. Reactie vragen op het onderzoeksrapport van Amnesty International inzake de inhumane behandeling van terreurverdachten op de terroristenafdeling in De Schie en Vught

  Te behandelen:

 64. ARK-rapport 'Voorarrest'

  Te behandelen:

 65. Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft'

  Te behandelen:

 66. Brievenlijst

  Te behandelen:

 67. Voorstel opzet rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren'