Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Reactie vragen op het onderzoeksrapport van Amnesty International inzake de inhumane behandeling van terreurverdachten op de terroristenafdeling in De Schie en Vught
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 8 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 8 november 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft'
Brief lid / fractie
Download Reactie op bericht gemeenten volgen advies over aanpak mensenhandel slecht op (Nieuwsuur)
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 28 september - .. november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

Te behandelen:

2
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Te behandelen:

3
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

Te behandelen:

5
Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

Te behandelen:

6
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Te behandelen:

9
10
Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Te behandelen:

13
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

Te behandelen:

14
Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

Te behandelen:

16
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

Te behandelen:

17
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Te behandelen:

18
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
19
Personen- en familierecht

Te behandelen:

21
Veiligheidsbeleid

Te behandelen:

25
Vreemdelingen- en asielbeleid

Te behandelen:

30
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2017, over de chaos bij de forensische opsporing van de politie en toezending van het rapport ‘Inzetbaarheid forensische opsporing 2017’

Te behandelen:

38
50
Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal (Kamerstuk 32317-491)

Te behandelen:

54
Uitstel toezending fiches inzake het voorstel COM (2017) 558: Mededeling ‘Europese Migratie Agenda’, het voorstel COM (2017) 571 ‘Wijziging verordening betreffende de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles’ en het voorstel COM (2017) 570 ‘Mededeling behoud en versterking van Schengen’,

Te behandelen:

57
Stafnotitie - Verslag van de bijeenkomst van de Europol JPSG van 9 en 10 oktober 2017
60
Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake behandeling van het wetsvoorstel Wet forensische zorg (Kamerstuk 32398)

Te behandelen:

67
Voorstel opzet rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren'