Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Gevangeniswezen/tbs/reclassering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Bescherming persoongegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende Dublinoverdrachten aan Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage 2016 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Beleidsdoorlichting artikel 37.3 'Terugkeer vreemdelingen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Rapport 'Toekomst voor de forensische geneeskunde'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2017, over de chaos bij de forensische opsporing van de politie en toezending van het rapport ‘Inzetbaarheid forensische opsporing 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Criminaliteit en Rechtshandhaving 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Technische fouten Justitieel Documentatie Systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek van 12 oktober 2017 over horizontale privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op toezeggingen op het terrein van het jeugdstrafrecht: Ouderbetrokkenheid, herstelrecht en financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vervolg capaciteitsmaatregelen zomermaanden Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie tussenrapport van de Monitor VIV JJ proeftuinen in het kader van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Besluit op Wob-verzoeken inzake de zaak J. van Laarhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderwerpen van bijzondere belangstelling evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Politietoezicht op het water

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rapport 'Gewogen Risico' van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Landgebonden asielbeleid met betrekking tot de positie van christenen, ahmadi's en afvalligen in Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op het WODC rapport ‘Agressie-incidenten in de asielopvang – over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording consultatie legale migratie door niet EU-burgers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanvulling op de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg - ECRIS

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over een EU-verslag inzake de operationalisering van de Europese Grens en Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal (Kamerstuk 32317-491)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Richtlijn fraude niet-chartaal geldverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Verordening agentschap ENISA en Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Gezamenlijke mededeling Bouwen aan sterke cyberbeveiliging voor de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitstel toezending fiches inzake het voorstel COM (2017) 558: Mededeling ‘Europese Migratie Agenda’, het voorstel COM (2017) 571 ‘Wijziging verordening betreffende de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles’ en het voorstel COM (2017) 570 ‘Mededeling behoud en versterking van Schengen’,

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de Europese plannen inzake radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording consultatie Call for evidence on the operation of collective redress arrangements in the Member States of the EU

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag JBZ-raad van 12 en 13 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 28 september - 27 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake behandeling van het wetsvoorstel Wet forensische zorg (Kamerstuk 32398)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op bericht gemeenten volgen advies over aanpak mensenhandel slecht op (Nieuwsuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek Landelijke Eenheid over harddrugsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie vragen op het onderzoeksrapport van Amnesty International inzake de inhumane behandeling van terreurverdachten op de terroristenafdeling in De Schie en Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  ARK-rapport 'Voorarrest'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft'

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data