Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 mei 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Ter informatie: het advies van de Raad van State en het nader rapport is verschenen bij het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Nispen ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs. Deze stukken worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 7 juni a.s.

 2. 2

  Op dinsdag 29 mei a.s. om 16.30 uur is een overleg met de Onderwijsraad gepland over onder meer het Werkprogramma van de Raad. De Kamer kan een adviesonderwerp aandragen voor dit werkprogramma.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Digitaal, maar nog niet duurzaam’ van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie minister op Metropole Orkest

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Rathenau Instituut het onderzoek ‘Digitalisering van het nieuws – Online nieuwsgedrag, desinformatie en personalisatie in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur voorafgaand aan het AO ‘Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022" van Rathenau Instituut

 12. 12

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het IHE Delft Institute for Water Education in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance (Kamerstuk 33495-109)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het actieplan Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) (Kamerstuk 31511-25)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording feitelijke vragen over de uitwerking van de investeringen in wetenschap en onderzoek (Kamerstuk 29338-158)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO inzake arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage Burgerbrieven over het jaar 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar Cheider

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de 'Feiten & Cijfers'-publicatie van het Rathenau Instituut Beleid voor excellente wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Programma Vernieuwing Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording feitelijke vragen over een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing (Kamerstuk 31332-86)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Huidige situatie in het 10-14 onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissie over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs (Kamerstuk 26695-121)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie inzake duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de brief van de Onderwijscoöperatie over de positie bestuur Onderwijscoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken lerarenregister - besluit Onderwijscoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  OCW_Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 24 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 22-05-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad
  • di 22-05-2018 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding rapport door Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (i.v.m. AO Cultuur op 30 mei a.s.)
  • di 22-05-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie (t-shirts) m.b.t. vooroordelen in het mbo door JOB mbo
  • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • di 29-05-2018 16.30 - 18.00 Gesprek Onderwijsraad
  • wo 30-05-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Cultuur
  • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 12-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken
  • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
  • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-06-2018 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Internationalisering
  • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
  • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs
  • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 42. 42

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  10. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen
  en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  12. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
  OCW)
  50. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
  (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  54. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  56. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)
  64. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)

  52. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  56. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
 43. 43

  Aanvullend verzoek op brief toekomst Onderwijscoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Meerderheidsdebat Voorinvesteringen HO te plannen vóór AO sectorakkoorden HO

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden met een ultimatum

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om overzicht dossier op agenda volgende procedurevergadering

  Verzoek wordt gehonoreerd.
 47. 47

  Verzoek petitieaanbieding Krimp en dorpsscholen

  Verzoek wordt gehonoreerd.
 48. 48

  Verzoek petitieaanbieding Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht

  Verzoek wordt gehonoreerd.