Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Verzoek tot aanbieding petitie met betrekking tot het achterlaten van honden in warme auto's

 3. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten

  Te behandelen:

 4. Gebruik waterstofperoxide bij schoonmaak kippenstallen

  Te behandelen:

 5. EU-besluitvorming over de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat

  Te behandelen:

 6. Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 september 2017

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie met betrekking tot glyfosaat en neonicotinoïden

  Te behandelen:

 8. Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

  Te behandelen:

 9. Regeling fosfaatreductieplan 2017

  Te behandelen:

 10. Conceptprogramma voor het rondetafelgesprek over dierenwelzijn en de rol van de dierenarts op donderdag 12 oktober 2017

 11. Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het promotieonderzoek van mw. Haalboom over de aanpak van zoönosen (Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands, 1898-2001)

  Te behandelen:

 12. Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van EZ een brief te vragen waarin hij aangeeft hoe hij de suggesties opvolgt die bij het rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017 zijn geuit om de regie te versterken teneinde het doel te behalen om in 2025 koploper in proefdiervrije innovatie te zijn

  Te behandelen:

 13. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van EZ te verzoeken om in de eerste week van oktober een update te geven van de invoering van het ICT-systeem Blueriq bij het inspectieterrein Horeca en Tabak bij de NVWA

  Te behandelen:

 14. Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om een en reactie te vragen aan het kabinet op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017

  Te behandelen:

 15. Verzoek van het lid Grashoff (Groen Links) om een rondetafelgesprek te organiseren over de invloed van stikstof op biodiversiteit

  Te behandelen:

 16. Verzoek van het lid De Groot (D66) om een reactie aan het kabinet te vragen op de door Natuur en Milieu gepresenteerde voedselvisie

  Te behandelen:

 17. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017

  Te behandelen:

 18. Overzicht (dertigleden)debatten

 19. Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

 20. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 21. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

  Te behandelen:

 22. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

  Te behandelen:

 23. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

 24. Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over vereenvoudiging deelname van burgers aan energieprojecten (Kamerstuk 32813-143)

  Te behandelen:

 25. Resultaten regeling monomestvergisting

  Te behandelen:

 26. Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding van de informele Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-663)

  Te behandelen:

 27. Tweede kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen 2017 en stand van zaken schadeafhandeling en versterking

  Te behandelen:

 28. Annuleren algemeen overleg Energieraad op 11 oktober 2017 i.v.m. geen doorgang vinden van de Energieraad op 24 oktober 2017

  De minister van Economische Zaken heeft laten weten dat de Energieraad van 24 oktober geen doorgang zal vinden, derhalve zal het algemeen overleg op 11 oktober 2017 van 15.00 tot 16.30 uur worden geannuleerd.
 29. Reactie op verzoek van de commissie over spam

  Te behandelen:

 30. Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos

  Te behandelen:

 31. WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie

  Te behandelen:

 32. Voorstel programma rondetafelgesprek over de digitalisering van de etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte

 33. Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) een rondetafelgesprek te organiseren over de toekomst van de postmarkt en de pakketmarkt

  Te behandelen: