Debat geweest
27 september 2017 | 14:00 - 15:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering vaste commisie voor Economische Zaken op 27 september 2017
Agenda procedurevergadering
Herziene agenda procedurevergadering vkc EZ d.d. 27 september 2017 - Datum en tijd gewijzigd (was: 26 september 2017)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek tot aanbieding petitie met betrekking tot het achterlaten van honden in warme auto's
3
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten

Te behandelen:

10
Conceptprogramma voor het rondetafelgesprek over dierenwelzijn en de rol van de dierenarts op donderdag 12 oktober 2017
11
Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het promotieonderzoek van mw. Haalboom over de aanpak van zoönosen (Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands, 1898-2001)

Te behandelen:

12
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van EZ een brief te vragen waarin hij aangeeft hoe hij de suggesties opvolgt die bij het rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017 zijn geuit om de regie te versterken teneinde het doel te behalen om in 2025 koploper in proefdiervrije innovatie te zijn

Te behandelen:

13
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van EZ te verzoeken om in de eerste week van oktober een update te geven van de invoering van het ICT-systeem Blueriq bij het inspectieterrein Horeca en Tabak bij de NVWA

Te behandelen:

18
Overzicht (dertigleden)debatten
21
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Te behandelen:

22
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Te behandelen:

24
Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over vereenvoudiging deelname van burgers aan energieprojecten (Kamerstuk 32813-143)

Te behandelen:

28
Annuleren algemeen overleg Energieraad op 11 oktober 2017 i.v.m. geen doorgang vinden van de Energieraad op 24 oktober 2017

Details

De minister van Economische Zaken heeft laten weten dat de Energieraad van 24 oktober geen doorgang zal vinden, derhalve zal het algemeen overleg op 11 oktober 2017 van 15.00 tot 16.30 uur worden geannuleerd.
32
Voorstel programma rondetafelgesprek over de digitalisering van de etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte