Agendapunten

 1. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

  Te behandelen:

 2. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

 3. Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Te behandelen:

 4. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand (Stb. 1950, 566) en van het Aanvullend Protocol van 25 september 1952

  Te behandelen:

 5. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 6. Het WODC-onderzoek naar behoefte aan forensisch onderzoek en reactie op het plan van het lid Van Nispen

  Te behandelen:

 7. Inspectierapport Raad voor de rechtshandhaving inzake de uitwisseling van politiële en justitiële gegevens

  Te behandelen:

 8. Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’ (NRC.nl, 13 juni 2017)

  Te behandelen:

 9. Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

  Te behandelen:

 10. Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen (Kamerstuk 30010-30)

  Te behandelen:

 11. Besteding vrijgevallen middelen hoogste bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

 12. Reactie op verzoek commissie over het videobericht ‘Amsterdam politie Iftar 2017’

  Te behandelen:

 13. Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 2016

  Te behandelen:

 14. Wob-verzoek openbaarmaking rapport Cocon bij de Dienst Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

 15. Uitvoering Motie Bergkamp c.s. (Kamerstuk 33987-24) bij het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

  Te behandelen:

 16. Publicatie besluit Wet openbaarheid van bestuur inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

  Te behandelen:

 17. Stand van zaken positiebepalingssysteem politie

  Te behandelen:

 18. Reactie op verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over Jaarwisseling 2016-2017

  Te behandelen:

 19. Jaarverslag RIEC-LIEC 2016 – Resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

  Te behandelen:

 20. Afdoening toezeggingen drugs

  Te behandelen:

 21. Medewerkersmonitor Opsporing

  Te behandelen:

 22. Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving van Nieuwsuur met als titel: “Minister Kamp niet vervolgd, ambtenaren wel” en voortgang Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv)

  Te behandelen:

 23. Toekomstagenda Ondermijning

  Te behandelen:

 24. Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

  Te behandelen:

 25. OM Fraudemonitor 2016

  Te behandelen:

 26. Voorlopige bevindingen Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand

  Te behandelen:

 27. Stand van zaken vernieuwing C2000

  Te behandelen:

 28. Blurren beelden van politieagenten en verspreiden beelden door politie

  Te behandelen:

 29. Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2016

  Te behandelen:

 30. Rapport "De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging"

  Te behandelen:

 31. Inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

  Te behandelen:

 32. Reactie op brief van Mea Culpa United (MCU) naar aanleiding van de uitzending van Zembla over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK) van 22 februari 2017

  Te behandelen:

 33. Toestemming technische briefing beveiliging religieuze instellingen

  Te behandelen:

 34. Afschrift besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) welke betrekking heeft op de voormalig directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

 35. Onderzoek 'Blazen bij geweld'

  Te behandelen:

 36. Beleidsreactie op het rapport ‘Ontucht voor de rechter, deel 2: De straffen’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

 37. Evaluatie Informatie en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne

  Te behandelen:

 38. Geconsolideerd jaarverslag Cepol 2016

  Te behandelen:

 39. Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman inzake de klacht van Johan van Laarhoven

  Te behandelen:

 40. Advies Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek inzake toezicht op de gezondheidszorg bij de politie

  Te behandelen:

 41. Beleidsdoorlichting artikel 37.3 'Terugkeer vreemdelingen'

  Te behandelen:

 42. Reparatie FLO overgangsrecht

  Te behandelen:

 43. Reactie op het rapport ‘De aard van het beestje’

  Te behandelen:

 44. Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg nationale veiligheid

  Te behandelen:

 45. Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2017, over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden

  Te behandelen:

 46. Rapport Evaluatie Fysieke Vaardigheidstoets Politie

  Te behandelen:

 47. Modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

 48. Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

 49. Publicatie Wob-besluiten inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

  Te behandelen:

 50. Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein

  Te behandelen:

 51. Logeren van vergunninghouders

  Te behandelen:

 52. Aflopen certificaat GI Overijssel en algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut

  Te behandelen:

 53. Arrest Chavez-Vilchez

  Te behandelen:

 54. Afschrift van de brief aan stichting LGBT Asylum Support Groningen in reactie op het verzoek om herziening Veilig land van herkomst bericht Oekraïne met betrekking tot LHBT asielzoekers uit de Oekraïne

  Te behandelen:

 55. Landgebonden asielbeleid Iran

  Te behandelen:

 56. Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juli 2017, over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

  Te behandelen:

 57. Beleidsreactie bij rapport Inspectie V&J over brand detentiecentrum Rotterdam (DCR)

  Te behandelen:

 58. Eindrapportage Platform Opnieuw Thuis

  Te behandelen:

 59. Wijziging landenbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

 60. Onderzoeksrapport financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt

  Te behandelen:

 61. WOB besluit ter attentie van eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties

  Te behandelen:

 62. Derde terugkoppeling IVenJ en IGZ bezoek FPK De Woenselse Poort

  Te behandelen:

 63. Reactie op verzoek commissie over rechtsongelijkheid ten aanzien van PTSS

  Te behandelen:

 64. Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.

  Te behandelen:

 65. Rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - Hertoets'

  Te behandelen:

 66. Reactie op verzoek commissie voor medewerking aan de totstandkoming van een voorgenomen werkbezoek op maandag 25 september 2017 aan Brussel

  Te behandelen:

 67. EU-voorstel: uitbreiding mandaat eu-LISA COM (2017) 352 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

 68. EU-voorstel: Europees strafregister voor derdelanders COM (2017) 344 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

 69. Verslag van een interparlementaire conferentie over migratiebeheer op 21 juni 2017 te Brussel

  Te behandelen:

 70. Verslag van de informele Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 juli 2017 te Tallinn

  Te behandelen:

 71. Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en Canada inzake doorgifte van passagiersgegevens

  Te behandelen:

 72. Verslag van een politieke dialoog over visumliberalisatie met betrekking tot Oekraïne, Turkije en Kosovo en de herziening van het visumopschortingsmechanisme; COM(2016) 236, 277, 279 en 290 final

  Te behandelen:

 73. Uitstel beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Europees strafregister voor derdelanders en het EU-voorstel uitbreiding mandaat eu-LISA

  Te behandelen:

 74. Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA

  Te behandelen:

 75. Fiche: Verordening ECRIS derdelanders (ECRIS TCN)

  Te behandelen:

 76. Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017

  Te behandelen:

 77. Uitnodiging Europees Parlement voor vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 9-10 oktober 2017

 78. Lijst van nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 29 juni - 6 september 2017

  Te behandelen:

 79. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies

  Te behandelen:

 80. Verzoek van Presidium voor nadere invulling onderzoeksvoorstel extern onderzoek misbruik en mishandeling

 81. Voorstel voor technische briefing C2000

  Te behandelen:

 82. Voorstel behandeling evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

 83. Verzoek nadere informatie naar aanleiding van bericht ‘Nederlandse jacht op maffiosi naar nieuw level’

  Te behandelen:

 84. Verzoek reactie op bericht 'Drugscriminelen mogen geld houden omdat justitie er zooitje van maakte'

  Te behandelen:

 85. Verzoek reactie op evaluatierapport Inspectie Veiligheid en Justitie inzake radicalisering

  Te behandelen:

 86. Verzoek uitbreiding spreektijd tijdens algemeen overleg JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

  Te behandelen:

 87. Verzoek inzake uitvoering van motie Futselaar en Arissen over europese zwarte lijsten voor dierenhouders met een beroepsverbod

  Te behandelen:

 88. Brievenlijst

 89. Voorstel opzet rondetafelgesprek ambitietraject Bestuurlijk Ketenberaad

 90. Voorstel opzet rondetafelgesprek horizontale privacy