Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand (Stb. 1950, 566) en van het Aanvullend Protocol van 25 september 1952

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Het WODC-onderzoek naar behoefte aan forensisch onderzoek en reactie op het plan van het lid Van Nispen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inspectierapport Raad voor de rechtshandhaving inzake de uitwisseling van politiële en justitiële gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’ (NRC.nl, 13 juni 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen (Kamerstuk 30010-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besteding vrijgevallen middelen hoogste bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het videobericht ‘Amsterdam politie Iftar 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wob-verzoek openbaarmaking rapport Cocon bij de Dienst Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering Motie Bergkamp c.s. (Kamerstuk 33987-24) bij het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie besluit Wet openbaarheid van bestuur inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken positiebepalingssysteem politie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over Jaarwisseling 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2016 – Resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afdoening toezeggingen drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Medewerkersmonitor Opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving van Nieuwsuur met als titel: “Minister Kamp niet vervolgd, ambtenaren wel” en voortgang Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toekomstagenda Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  OM Fraudemonitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorlopige bevindingen Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken vernieuwing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Blurren beelden van politieagenten en verspreiden beelden door politie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Rapport "De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op brief van Mea Culpa United (MCU) naar aanleiding van de uitzending van Zembla over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK) van 22 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toestemming technische briefing beveiliging religieuze instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) welke betrekking heeft op de voormalig directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek 'Blazen bij geweld'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op het rapport ‘Ontucht voor de rechter, deel 2: De straffen’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie Informatie en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geconsolideerd jaarverslag Cepol 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman inzake de klacht van Johan van Laarhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Advies Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek inzake toezicht op de gezondheidszorg bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsdoorlichting artikel 37.3 'Terugkeer vreemdelingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reparatie FLO overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het rapport ‘De aard van het beestje’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2017, over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapport Evaluatie Fysieke Vaardigheidstoets Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Publicatie Wob-besluiten inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Logeren van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aflopen certificaat GI Overijssel en algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Arrest Chavez-Vilchez

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift van de brief aan stichting LGBT Asylum Support Groningen in reactie op het verzoek om herziening Veilig land van herkomst bericht Oekraïne met betrekking tot LHBT asielzoekers uit de Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Landgebonden asielbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juli 2017, over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beleidsreactie bij rapport Inspectie V&J over brand detentiecentrum Rotterdam (DCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Eindrapportage Platform Opnieuw Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wijziging landenbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Onderzoeksrapport financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  WOB besluit ter attentie van eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Derde terugkoppeling IVenJ en IGZ bezoek FPK De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over rechtsongelijkheid ten aanzien van PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - Hertoets'

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek commissie voor medewerking aan de totstandkoming van een voorgenomen werkbezoek op maandag 25 september 2017 aan Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  EU-voorstel: uitbreiding mandaat eu-LISA COM (2017) 352 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  EU-voorstel: Europees strafregister voor derdelanders COM (2017) 344 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag van een interparlementaire conferentie over migratiebeheer op 21 juni 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag van de informele Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 juli 2017 te Tallinn

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en Canada inzake doorgifte van passagiersgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag van een politieke dialoog over visumliberalisatie met betrekking tot Oekraïne, Turkije en Kosovo en de herziening van het visumopschortingsmechanisme; COM(2016) 236, 277, 279 en 290 final

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Europees strafregister voor derdelanders en het EU-voorstel uitbreiding mandaat eu-LISA

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Verordening ECRIS derdelanders (ECRIS TCN)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Uitnodiging Europees Parlement voor vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 9-10 oktober 2017

 77. 77

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 29 juni - 6 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek van Presidium voor nadere invulling onderzoeksvoorstel extern onderzoek misbruik en mishandeling

 80. 80

  Voorstel voor technische briefing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Voorstel behandeling evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek nadere informatie naar aanleiding van bericht ‘Nederlandse jacht op maffiosi naar nieuw level’

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek reactie op bericht 'Drugscriminelen mogen geld houden omdat justitie er zooitje van maakte'

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verzoek reactie op evaluatierapport Inspectie Veiligheid en Justitie inzake radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek uitbreiding spreektijd tijdens algemeen overleg JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek inzake uitvoering van motie Futselaar en Arissen over europese zwarte lijsten voor dierenhouders met een beroepsverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Brievenlijst