Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 oktober 2017
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • B. Visser (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • F. van Oosten (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC-onderzoek beleving slachtoffers zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aankondiging beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rehabilitatie bij onterechte veroordelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie RSJ-rapport ‘Van detineren naar re-integreren’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport “De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Marktscan Forensische Zorg 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Begeleidende brief bij het verslag van de bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 september 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  EU-voorstel: Mededeling over de uitvoering van de Europese Migratieagenda COM (2017) 558 (Engelstalig)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  EU-voorstel: Mededeling over het behoud en de versterking van Schengen - de verruiming van binnengrenscontroles Schengen en uitbreiding van de Schengenzone COM (2017) 570 (Engelstalig)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek rondetafelgesprek over het RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek reactie op bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek inzake problematiek van in Nederland geboren kinderen van Chinese ouder

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data