Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

2
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

Te behandelen:

3
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Te behandelen:

4
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
15
EU-voorstel: Mededeling over het behoud en de versterking van Schengen - de verruiming van binnengrenscontroles Schengen en uitbreiding van de Schengenzone COM (2017) 570 (Engelstalig)

Te behandelen:

18
Stafnotitie - Behandelwijze Europees werkprogramma 2018