Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Uitnodiging Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voor werkbezoek

 3. Uitnodiging Gemeente Almere en partners van de Floriade voor werkbezoek aan toekomstig Floriadeterrein

 4. Het meten van natuurdoelen

  Te behandelen:

 5. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 12 juni 2017

  Te behandelen:

 6. Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek van de commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

 8. Afschrift antwoord op brief van Comité Dierennoodhulp m.b.t. het RDA-advies 'Hondenbeten aan de kaak gesteld'

  Te behandelen:

 9. Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

 10. Rapport "Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland"

  Te behandelen:

 11. Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016

  Te behandelen:

 12. Zesde voortgangsrapportage Plan van aanpak NVWA

  Te behandelen:

 13. Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘Blik op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

 14. Conceptprogramma rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur

 15. Voorstel voor een gesprek met The Caring Vets over het dierenwelzijn in de veehouderij, voorafgaand aan het plenair debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Te behandelen:

 16. Verzoek om het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn kort na het zomerreces te plannen

  Te behandelen:

 17. Verzoek om een nieuwe datum te zoeken voor het werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen' met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

  Te behandelen:

 18. 34730-XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

 19. Stafnotitie Introductie nieuwe werkwijze commissie; jaarplanning

 20. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

 21. Overzicht (dertigleden) debatten

 22. Kennisgeving interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

  Te behandelen:

 23. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

  Te behandelen:

 24. Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

  Te behandelen:

 25. 34723 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

 26. Voortgang elektrisch vervoer

  Te behandelen:

 27. Invulling van twee toezeggingen gedaan tijdens het debat over mijnbouw van 15 februari 2017

  Te behandelen:

 28. Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject)

  Te behandelen:

 29. Aanpak tenders windenergie op zee

  Te behandelen:

 30. Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

  Te behandelen:

 31. Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen

  Te behandelen:

 32. Reactie op verzoek commissie op het rapport 'Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground'

  Te behandelen:

 33. Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de toegenomen aardbevingsdreiging bij Ten Boer en Hoogezand

  Te behandelen:

 34. Schadeprotocol Groningen

  Te behandelen:

 35. Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving

  Te behandelen:

 36. Verslag van de Telecomraad van 9 juni 2017

  Te behandelen:

 37. Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  Te behandelen:

 38. Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten

  Te behandelen:

 39. Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL

  Te behandelen:

 40. Fiche: SOLVIT-actieplan

  Te behandelen:

 41. Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway

  Te behandelen:

 42. Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid

  Te behandelen:

 43. Snel internet in het buitengebied

  Te behandelen:

 44. Voortgang Invest-NL

  Te behandelen:

 45. Kapitaalstorting InnovationQuarter

  Te behandelen:

 46. Tweede voortgangsrapportage Retailagenda

  Te behandelen:

 47. Voortgang Nota Mobiele Communicatie

  Te behandelen:

 48. Verzoek kabinetsbrief over oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s van de ingroeiverplichting voor postbedrijven

  Te behandelen:

 49. Voorstel voor een technische briefing verzorgd door het ministerie van Economische Zaken en een rondetafelgesprek over (de uitgifte van) digitale laag 7

  Te behandelen: