Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Geplande activiteiten van de commissie

  14-09-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  28-09-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  03-10-2017 17.00 - 19.30 Algemeen overleg Venezuela
  12-10-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-10-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  08-11-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  09-11-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  week van 14/15/16 november begrotingsbehandeling Buza
  23-11-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  07-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  Algemeen Overleg: Voortgang MH-17 dossier (na ontvangst van tijdens plenair debat toegezegde brieven)
  Algemeen Overleg: (nog te ontvangen) kabinetsreactie op CAVV-EVA advies inzake gebruik door politici van term genocide (aangehouden tot ntb datum)
  Nota overleg Mensenrechten (in najaar vóór begrotingsdebat).
 3. Verzoek NRK om gesprek van algemeen directeur van het Internationale Comité Rode Kruis, met commissies Buitenlandse Zaken en BuHa-OS op donderdag 7 september 2017.

 4. Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran om gesprek van dr. Larijani, secretaris van de Hoge Raad voor de Rechten van de Mens en rechterlijke macht van de Islamitische Republiek Iran, met de commissie Buitenlandse Zaken, tijdens bezoek aan Nederland van 5-8 september 2017.

 5. Verzoek Ambassade van Koeweit, namens delegatie van vriendschapscommissie Nederland-Koeweit, om gesprek d.d. 27 en 28 september 2017

 6. Verzoek RVO, namens delegatie van vrouwelijke leiders uit Midden-Oosten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 10 oktober 2017

 7. Verzoek Satya Dharma Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. relatie tussen Nederland en Suriname d.d. 12 september 2017

 8. Verzoek Ambassade van Colombia, namens minister van Buitenlandse Zaken van Colombia, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 25-26 september 2017

 9. Uitnodiging Ambassade van Georgië, namens voorzitter van commissie voor Europese Integratie van het Parlement van Georgië, voor interparlementaire conferentie 'EU and partners - embracing diversity for stronger unity' d.d. 4-5 december 2017

 10. Verzoek Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam, namens directeur van School for Peace, om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 18-22 september 2017

 11. Nadere informatie die van Koeweit is ontvangen over financiële steun aan Nederlandse organisaties

  Te behandelen:

 12. Stand van zaken archief en index MH17

  Te behandelen:

 13. Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake het besluit vervolgingsmechanisme MH17 (Kamerstuk 33997-98)

  Te behandelen:

 14. Beantwoording vragen commissie over Besluit vervolgingsmechanisme MH17

  Te behandelen:

 15. Verslag van een schriftelijk Overleg over het Besluit vervolgingsmechanisme MH17

  Te behandelen:

 16. Verslag van een Schriftelijk Overleg over de Oceanennotitie (Kamerstuk 30196-543)

  Te behandelen:

 17. Appreciatie uitkomst onderhandelingen kernwapenverbod

  Te behandelen:

 18. Reactie op het verzoek om een kabinetsreactie op de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag inzake Srebrenica

  Te behandelen:

 19. Uitkomsten G20 Top op 7 en 8 juli 2017 te Hamburg

  Te behandelen:

 20. Reactie op brief inzake de situatie van Christelijke minderheden in Irak

  Te behandelen:

 21. Stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op de heer Geertman in de Filipijnen

  Te behandelen:

 22. Zevende rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland

  Te behandelen:

 23. Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger inzake de dienstverlening van de Nederlandse ambassade in Bangkok

  Te behandelen:

 24. Reactie op verzoek commissie over aanvallen op Syrische vluchtelingen in Libanon

  Te behandelen:

 25. Inzet 72ste AVVN: het Koninkrijk in de VN; samen werken aan een slagvaardige VN

  Te behandelen:

 26. Overzicht van de nog te versturen stukken naar de Kamer in 2017 van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

 27. Actuele situatie Venezuela, uitvoering van de motie Knops/ten Broeke (29653-22)

  Te behandelen:

 28. Samenhang Nederlandse inspanningen in missies in 2018

  Te behandelen:

 29. Reactie op verzoek commissie over de recente berichtgeving over de oprichting van de regionale G5-troepenmacht (G5 Sahel Joint Force) door Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië

  Te behandelen:

 30. Ontwikkelingen in Myanmar en de Rohingya in het bijzonder

  Te behandelen:

 31. Reactie op verzoek commissie inzake actuele situatie met betrekking tot Suriname

  Te behandelen:

 32. Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 33. Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in 2018

  Te behandelen:

 34. Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2018

  Te behandelen:

 35. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2017

  Te behandelen:

 36. Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties, houdende een verdrag betreffende de “United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony” te Den Haag van 22 tot en met 23 juni 2017; New York, 13 juni 2017

  Te behandelen:

 37. Vierde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s-Gravenhage, 28 juni 2017

  Te behandelen:

 38. Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten; Brussel, 2 maart 2015

  Te behandelen:

 39. Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 10 april 2017

  Te behandelen:

 40. Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Humanitarian Data Centre; New York, 11 juli 2017

  Te behandelen:

 41. Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Te behandelen:

 42. Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2017

  Te behandelen:

 43. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie inzake de registratie van stagiairs

  Te behandelen:

 44. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juli 2017

  Te behandelen:

 45. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juli 2017

  Te behandelen:

 46. Fiche: Mededeling weerbaarheid in extern optreden EU

  Te behandelen:

 47. Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 17 juli 2017

  Te behandelen:

 48. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 7 en 8 september 2017

  Te behandelen:

 49. Verslag van deelname van het lid Karabulut aan de VN-conferentie over een kernwapenverbod (19-21 juni 2017)

  Te behandelen:

 50. Verslag van de Voorjaarszitting 2017 van de Parlementaire Assemblée van de NAVO

  Te behandelen:

 51. Verslag van de 26e jaarlijkse zitting 2017 van de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE-PA)

  Te behandelen:

 52. Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2017Z10222 Aan minister Buza - uitvoering motie inzake diasporabelasting 10-07-2017
  2017Z10229 Aan minister Buza - reactie Amnesty rapport 10-07-2017
  2017Z10228 Aan minister Buza - verslag wetsvoorstelconsulaire bescherming niet-vertegenwoordigde burgers Unie 06-07-2017
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017 (N.B.: commissie heeft besloten beantwoording over te laten aan nieuw kabinet)
 53. Voorstel voor ambtelijke briefing over situatie Noord-Korea

  Te behandelen:

 54. Voorstel voor reactie van minister van Buitenlandse Zaken op open brief over autonome wapens

  Te behandelen:

 55. Voorstel ontvangst in bijzondere procedure delegatie uit Pakistan 27 september.

  Te behandelen: