Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 7 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 7 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Welkom aan en introductie van nieuwe medewerkers

Details

Twee nieuwe medewerkers zijn deze week gestart bij de griffie van de commissie Europese Zaken: Sarah Kraaijenoord (als adjunct-griffier in Den Haag) en Soraya Layeb (als stafmedewerker bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in Brussel). Zij zijn beiden als rijkstrainees tot en met februari 2018 gedetacheerd bij de griffie. De voorzitter heet hen namens de commissie van harte welkom en wenst hen veel succes bij hun werkzaamheden.
2
Terugblik COSAC-voorzittersconferentie Tallinn, 9 en 10 juli 2017

Details

De voorzitter geeft een terugblik op de voorzittersbijeenkomst van de COSAC in Tallinn op 9 en 10 juli 2017. Discussieonderwerpen waren de prioriteiten van het Estse EU-Voorzitterschap, de digitale agenda en de betekenis van de EU voor startende ondernemingen. De jaarlijkse COSAC-questionnaire zal, voorzien van ambtelijk advies, in de volgende procedurevergadering ter bespreking worden geagendeerd.
3
Brievenlijst
6
Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en Bosnië en Herzegovina, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 15 december 2016

Te behandelen:

11
Invulling en planning rondetafelgesprek over het Witboek toekomst van Europa (COM(2017)2025)

Details


Besluit: Suggesties inventariseren via een e-mailprocedure voor deelnemers aan een rondetafelgesprek over het Witboek toekomst van Europa (COM(2017)2025).

Besluit: Rapporteurs verzoeken op basis van deze suggesties een notitie met concept-genodigdenlijst op te stellen en ter goedkeuring aan de commissie voor te leggen.

Noot: De uitkomsten van de 'State of the European Union' van Europese Commissievoorzitter Juncker op woensdag 13 september 2017 kunnen desgewenst bij de organisatie van dit rondetafelgesprek worden betrokken.
12
Voorbereiding algemeen overleg EU-informatievoorziening, gepland op 2 november 2017

Details


Besluit: De commissie heeft voor het algemeen overleg EU-informatievoorziening op 2 november 2017 de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) als rapporteurs aangesteld.

Besluit: De griffie vragen om ambtelijk uit te zoeken hoe het afgelopen jaar de informatievoorziening aan de Kamer is verlopen. De uitkomsten van dit beknopte onderzoek zullen worden besproken in een volgende procedurevergadering.
13
Voorbereiding Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017

Details


Besluit: Een schriftelijk overleg RAZ wordt gepland met als inbrengdatum maandag 9 oktober om 15.00 uur waarbij de minister wordt verzocht de beantwoording uiterlijk woensdag 11 oktober aan de Kamer toe te zenden. De antwoorden van dit SO kunnen desgewenst betrokken worden bij het plenair debat over de Europese Raad d.d. 19-20 oktober 2017 dat tentatief gepland wordt op donderdag 12 oktober 2017. 

Noot: Een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken is in de week van 10-12 oktober 2017 niet mogelijk in verband met de begeleiding van Zijne Majesteit de Koning bij een uitgaand werkbezoek.
14
Commissie-agenda

Details

12-09-2017 16:30 - 17:30 Gezamenlijke vergadering met de Eerste Kamer
13-09-2017 14:00 - 16:00 uur AO RAZ (inclusief artikel 50) dd 25 september 2017
21-09-2017 12:00 inbreng schriftelijk overleg Financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU
28-09-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
04-10-2017 14:00 - 15:00 besloten gesprek met Commissie Meijers en Parlementair Advocaat over de mogelijkheid en wenselijkheid van een rechtszaak tegen de Raad van de Europese Unie over transparantie
09-10-2017 15:00 inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017
12-10-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering (wordt eventueel verplaatst naar 10:00-11:00 op 12 oktober in verband met plenair debat over de Europese Raad d.d. 19-20 oktober 2017)
12-10-2017 11:00 - 16:00 tentatief: plenair debat over de Europese Raad d.d. 19-20 oktober 2017
02-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
02-11-2017 14:00 - 17:00 AO EU-Informatievoorziening
8-11-2017 16:00 - 18:00 uur AO RAZ (inclusief artikel 50) dd 20 november 2017 
9-11-2017 12:00 uur inbreng SO RAZ/Cohesiebeleid dd 15 november
23-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
26/28-11-2017 plenaire COSAC te Tallinn
14-12-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering

Herfstreces: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
Kerstreces: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

* Nog in te plannen (commissie): overleg Raad Algemene Zaken d.d. 12 december 2017; gesprek met eurocommissaris Oettinger in Den Haag (naar passende datum wordt gezocht)


Besluit: Ter informatie.
15
Stand van zaken en behandelplanning voorstel Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie

Details

De heer Omtzigt (CDA) informeert naar de stand van zaken en verwachte behandelplanning van het voorstel van wet van de leden Maij en Anne Mulder tot verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie), Kamerstuk 34695. De commissie besluit dit informatieverzoek door te geleiden naar de indiener, het lid Anne Mulder (VVD).