Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 juni 2017
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd i.v.m. plenaire overlap, was 13 juni 2017 om 16.00 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • T.C. de Groot (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over verzet van de regering tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (Kamerstuk 21501-32, nr. 1002)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Prejudiciële vragen over de programmatische aanpak stikstof en vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang fosfaatreductieplan 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 (Kamerstuk 21501-32-1021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integraal Managementplan Eems-estuarium

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op gebied van bos en natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek om toestemming voor technische briefing met de NVWA inzake de uitvoering van het herijkte Plan van Aanpak 2013 (‘NVWA 2020’) en de afronding van het Plan van Aanpak 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor een besloten technische briefing over de NVWA door het BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van het lid De Groot om een rondetafelgesprek te organiseren over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging schriftelijke reactie op kritiek van groene organisaties op het actieplan Vogel- en Habitatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Grashoff, namens het lid Kuiken, om voor het rondetafelgesprek Mestfraude op 22 juni 2017 de Brabantse Milieufederatie uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dijkgraaf, om een werkbezoek te brengen aan Vlaanderen om kennis te nemen van de Vlaamse aanpak van het gebieds- en bedrijfsspecifieke mestbeleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Von Martels om een technische briefing te houden met het Ctgb over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Von Martels om een rondetafelgesprek te houden over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten, bij voorkeur voor het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van vragen en antwoorden over de verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (Kamerstuk 34725-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34725-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  (Dertigleden)debatten

 27. 27

  Aanbod van het Rathenau Instituut voor een technische briefing over het rapport 'Eerlijk delen'

 28. 28

  Verzoek VNG, IPO en UvW tot aanbieding petitie m.b.t. de energietransitie d.d. 4 juli 2017

 29. 29

  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op het onderzoek van ECN over de herziening Europese richtlijn energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering moties naar aanleiding van het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in de regio Loppersum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Derde Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bouwagenda 2017 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda Energieraad 26 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag informele Energieraad 18 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van motie-Hijink/Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (Kamerstuk 25883, nr. 292)

  Te behandelen:

  Loading data