Debat geweest
14 juni 2017 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd i.v.m. plenaire overlap, was 13 juni 2017 om 16.00 uur

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 14 juni 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 14 juni 2017 om 10.30 uur; datum en tijd gewijzigd

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over verzet van de regering tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (Kamerstuk 21501-32, nr. 1002)

Te behandelen:

10
Verzoek om toestemming voor technische briefing met de NVWA inzake de uitvoering van het herijkte Plan van Aanpak 2013 (‘NVWA 2020’) en de afronding van het Plan van Aanpak 2013

Te behandelen:

17
18
Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dijkgraaf, om een werkbezoek te brengen aan Vlaanderen om kennis te nemen van de Vlaamse aanpak van het gebieds- en bedrijfsspecifieke mestbeleid.

Te behandelen:

19
20
Verzoek van het lid Von Martels om een rondetafelgesprek te houden over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten, bij voorkeur voor het zomerreces.

Te behandelen:

21
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

22
Lijst van vragen en antwoorden over de verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII)

Te behandelen:

23
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (Kamerstuk 34725-XIII)

Te behandelen:

24
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34725-XIII-2)

Te behandelen:

26
(Dertigleden)debatten
27
Aanbod van het Rathenau Instituut voor een technische briefing over het rapport 'Eerlijk delen'
28
Verzoek VNG, IPO en UvW tot aanbieding petitie m.b.t. de energietransitie d.d. 4 juli 2017
32
Reactie op verzoek commissie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

Te behandelen:

34
Voorstel programma rondetafelgesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken
43
Uitvoering van motie-Hijink/Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (Kamerstuk 25883, nr. 292)

Te behandelen:

44
BOR-notitie Mestfraude