Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 7 juni te 11.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 7 juni

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
11
Voorstel invulling rapporteurschap jaarverslagen 2016
14
Aangehouden controversieelverklaringen

Details

Tijdens de procedurevergadering van 10 mei heeft de commissie besloten de Kamer voor te stellen de onderstaande brieven toe te voegen aan de lijst van controversiële onderwerpen. De Kamer heeft vervolgens twee maal besloten de stemmingen over deze voorstellen aan te houden. Er is dus nog geen besluit genomen over eventuele controversieelverklaring van deze stukken. De vraag ligt nu voor of de commissie deze brieven nog altijd controversieel wenst te verklaren, of haar voorstel aan de Kamer wenst in te trekken en de onderstaande brieven toch gewoon in behandeling te nemen.

Te behandelen:

15
25
EU-voorstellen week 20-21

Details

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Sinds de vorige procedurevergadering zijn er t/m 30 mei 2017 geen EU-voorstellen op het terrein van de commissie IenM gepubliceerd.
29
Stafnotitie Witboek toekomst van de Europese Unie
31
Reactie Europese Commissie op aanbevelingen parlementair rapporteur Circulaire economie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. pakket circulaire economie
33
Verlenging of splitsing van het algemeen overleg Spoor/ERTMS d.d. 22 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

Details

Besluit: Het algemeen overleg Spoor/ERTMS d.d. 22 juni wordt gesplitst in een algemeen overleg Spoor d.d. 22 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur met vier minuten spreektijd en een algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid d.d. 5 juli 2017 van 16.00 tot 18.00 uur met drie minuten spreektijd. Dit in verband met het grote aantal agendapunten. De agendapunten worden als volgt over de AO's verdeeld:

Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid:
 1. Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS uitrolstrategie
 2. Extra budget voor aanpak niet actief beveiligde overwegen
 3. Oplossing overweg Voslaan te Winsum en aanpak overige niet actief beveiligde overwegen
 4. Reactie op OvV rapport Dalfsen en aanscherping overwegenbeleid
 5. Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor
 6. Zesde voortgangsrapportage ERTMS
 7. Nieuw programma suïcidepreventie en –afhandeling op het spoor
Algemeen overleg Spoor:
 1. Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations
 2. Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor (twee brieven)
 3. Buitendienststelling Moerdijkbrug
 4. Voortgang Betuweroute
 5. Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Betuweroute
 6. Trillingen spoor
 7. ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail
 8. Prestaties NS en ProRail 2016
 9. Jaarverslag en jaarrekening van ProRail over 2016
 10. Dienstregeling hoofdrailnet 2017
 11. Adviesrapport van Auditdienst Rijk over voorschotverlening Spoorzone Delft
34
Commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

 • 13-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
 • 13-06-2017 13.30-13.45 Petitie Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche
 • 13-06-2017 13.45-14.00 Petitie Red de Zuyderzeedijk
 • 14-06-2017 11.00-13.00 Rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire Economie
 • 14-06-2017 14.00-14.00 Inbrengen feitelijke vragen Suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2017
  • Stafnotitie is verspreid onder de leden
 • 14-06-2017 12.00-12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer implementatie ILUC-richtlijn
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 14-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur 
 • 14-06-2017 15.00-18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
 • 15-06-2017 15.00-16.00 Technische briefing MIRT en NMCA
 • 15-06-2017 16.30-17.30 Delegatieoverleg werkbezoek Brussel
 • 20-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen NMCA en terugkoppeling OV- en Spoortafels
 • 20-06-2017 13.30-13.45 Petitie bewoners Utrechtse Cremerstraat tegen trillingwerende constructie PHS
 • 20-06-2017 16.00-17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
 • 21-06-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 21-06-2017 11.30-12.30 Technische briefing Jaarverslagen door Jetten en Middendorp
 • 21-06-2017 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
  • Stafnotitie over grote waterprojecten is verspreid onder de leden
 • 22-06-2017 10.00-13.00 Algemeen overleg Spoor
 • 27-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
 • 28-06-2017 11.00-12.00 Delegatieoverleg werkbezoek Brussel
 • 28-06-2017 14.30-17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
 • 29-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2017
  • EU-signalering wordt opgesteld
 • 29-06-2017 14.30-17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
  • Stafnotitie wordt opgesteld ism rapporteurs
 • 05-07-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 05-07-2017 16.00-18.00 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid 
  • Stafnotitie over ERTMS is opgesteld ism rapporteur en verspreid onder de leden
 • 10-07-2017 Werkbezoek Brussel inzake mobiliteit
35
Aangevraagde plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
 • 34679 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer
  Dit wetsvoorstel is op 7 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het kan worden afgedaan als hamerstuk.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
 • Debat over het voornemen van de Amerikaanse president om het klimaatakkoord op te zeggen
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de opwarming in de steden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 juni 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 6 juni 2017)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
   
37
Evaluatie totstandkoming jaarplanning

Details

De leden hebben op 7 juni per e-mail aan de commissiestaf kunnen doorgeven hoe ze de totstandkoming van de jaarplanning hebben ervaren.