Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

7 juni 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • B. Visser (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nahang wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds i.v.m. een subsidiegrondslag voor ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen Nederland en UNESCO inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van de wijzigingen van de begrotingsstaten op het gebied van infrastructuur en milieu voor het jaar 2017 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Publicaties ILT van april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag 2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden controversieelverklaringen

  Tijdens de procedurevergadering van 10 mei heeft de commissie besloten de Kamer voor te stellen de onderstaande brieven toe te voegen aan de lijst van controversiële onderwerpen. De Kamer heeft vervolgens twee maal besloten de stemmingen over deze voorstellen aan te houden. Er is dus nog geen besluit genomen over eventuele controversieelverklaring van deze stukken. De vraag ligt nu voor of de commissie deze brieven nog altijd controversieel wenst te verklaren, of haar voorstel aan de Kamer wenst in te trekken en de onderstaande brieven toch gewoon in behandeling te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de motie van het lid Van Helvert c.s. over een taskforce voor commercial cruise vessels (Kamerstuk 31409-135)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Diverse toezeggingen met het oog op Algemeen Overleg Scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  APK-plicht voor snelle tractoren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beheer-, Onderhouds- en Vervangingskosten tram- en metrosysteem in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Technische briefing over de startnota voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering 'petitiemotie' Plastic Soup Surfer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op eindadvies bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015); Addendum bij rapport 2016-0076 (Nitraatrichtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op de brief van ir. F. Spaargaren en ing. C. Vroege over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d. 15 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Behandeling EU-mobiliteitspakket Wegvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstellen week 20-21

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
  Noot: Sinds de vorige procedurevergadering zijn er t/m 30 mei 2017 geen EU-voorstellen op het terrein van de commissie IenM gepubliceerd.
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2017, over het bericht ‘Brussel geeft groen licht Duitse tol’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in het westelijke Middellandse Zeegebied

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 19 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Visser, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het bericht ‘Filetaks in Europa voor alle voertuigen’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie Europese Commissie op aanbevelingen parlementair rapporteur Circulaire economie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. pakket circulaire economie

 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake consequenties uitstellen of annuleren algemeen overleg MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verlenging of splitsing van het algemeen overleg Spoor/ERTMS d.d. 22 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

  Besluit: Het algemeen overleg Spoor/ERTMS d.d. 22 juni wordt gesplitst in een algemeen overleg Spoor d.d. 22 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur met vier minuten spreektijd en een algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid d.d. 5 juli 2017 van 16.00 tot 18.00 uur met drie minuten spreektijd. Dit in verband met het grote aantal agendapunten. De agendapunten worden als volgt over de AO's verdeeld:

  Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid:
  1. Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS uitrolstrategie
  2. Extra budget voor aanpak niet actief beveiligde overwegen
  3. Oplossing overweg Voslaan te Winsum en aanpak overige niet actief beveiligde overwegen
  4. Reactie op OvV rapport Dalfsen en aanscherping overwegenbeleid
  5. Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor
  6. Zesde voortgangsrapportage ERTMS
  7. Nieuw programma suïcidepreventie en –afhandeling op het spoor
  Algemeen overleg Spoor:
  1. Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations
  2. Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor (twee brieven)
  3. Buitendienststelling Moerdijkbrug
  4. Voortgang Betuweroute
  5. Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Betuweroute
  6. Trillingen spoor
  7. ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail
  8. Prestaties NS en ProRail 2016
  9. Jaarverslag en jaarrekening van ProRail over 2016
  10. Dienstregeling hoofdrailnet 2017
  11. Adviesrapport van Auditdienst Rijk over voorschotverlening Spoorzone Delft
 32. 32

  Commissieactiviteiten tot het zomerreces

  • 13-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
  • 13-06-2017 13.30-13.45 Petitie Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche
  • 13-06-2017 13.45-14.00 Petitie Red de Zuyderzeedijk
  • 14-06-2017 11.00-13.00 Rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire Economie
  • 14-06-2017 14.00-14.00 Inbrengen feitelijke vragen Suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2017
   • Stafnotitie is verspreid onder de leden
  • 14-06-2017 12.00-12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer implementatie ILUC-richtlijn
   • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
  • 14-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur 
  • 14-06-2017 15.00-18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • 15-06-2017 15.00-16.00 Technische briefing MIRT en NMCA
  • 15-06-2017 16.30-17.30 Delegatieoverleg werkbezoek Brussel
  • 20-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen NMCA en terugkoppeling OV- en Spoortafels
  • 20-06-2017 13.30-13.45 Petitie bewoners Utrechtse Cremerstraat tegen trillingwerende constructie PHS
  • 20-06-2017 16.00-17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
  • 21-06-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 21-06-2017 11.30-12.30 Technische briefing Jaarverslagen door Jetten en Middendorp
  • 21-06-2017 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
   • Stafnotitie over grote waterprojecten is verspreid onder de leden
  • 22-06-2017 10.00-13.00 Algemeen overleg Spoor
  • 27-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
  • 28-06-2017 11.00-12.00 Delegatieoverleg werkbezoek Brussel
  • 28-06-2017 14.30-17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  • 29-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2017
   • EU-signalering wordt opgesteld
  • 29-06-2017 14.30-17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
   • Stafnotitie wordt opgesteld ism rapporteurs
  • 05-07-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 05-07-2017 16.00-18.00 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid 
   • Stafnotitie over ERTMS is opgesteld ism rapporteur en verspreid onder de leden
  • 10-07-2017 Werkbezoek Brussel inzake mobiliteit
 33. 33

  Aangevraagde plenaire activiteiten op IenM-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  • 34679 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer
   Dit wetsvoorstel is op 7 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het kan worden afgedaan als hamerstuk.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  • Debat over het voornemen van de Amerikaanse president om het klimaatakkoord op te zeggen
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de opwarming in de steden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 juni 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VAO Scheepvaart (AO d.d. 6 juni 2017)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
    
 34. 34

  Voorstel Van Veldhoven (D66) en Van Eijs (D66) om ontbijtbijeenkomst te organiseren met onderzoeksinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Evaluatie totstandkoming jaarplanning

  De leden hebben op 7 juni per e-mail aan de commissiestaf kunnen doorgeven hoe ze de totstandkoming van de jaarplanning hebben ervaren.
 36. 36

  Voorstel Van Tongeren (GL) om een rondetafelgesprek over het Kustpact te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel Van Helvert (CDA) inzake Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

  Te behandelen:

  Loading data