Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Uitnodiging van de Stichting Dorpsraad Bavel om de situatie m.b.t. vestigingen geitenhouderijen in Noord-Brabant ter plaatse te bekijken

 3. Verzoek Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op huisdierenhandel, op of rondom Dierendag

 4. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten

  Te behandelen:

 5. Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken betreffende twee toezeggingen en een motie op het gebied van dierenwelzijn

  Te behandelen:

 7. Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg

  Te behandelen:

 8. Voortgang invulling Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

 9. Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden

  Te behandelen:

 10. Voortgang en resultaten van verschillende dossiers op het gebied van het mestbeleid

  Te behandelen:

 11. Generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten

  Te behandelen:

 12. Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan

  Te behandelen:

 13. Reactie op een brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en LTO Vakgroep pluimveehouderij/NOP inzake het niet verlengen van de regeling productierechten meststoffenwet (POR) en fijnstof emissiereductie

  Te behandelen:

 14. Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

 15. (Inter)nationale ontwikkelingen over de werkzame stof glyfosaat

  Te behandelen:

 16. Uitvoering intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

 17. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het bericht dat de Europese Commissie van plan is de toelating voor glyfosaat met 10 jaar te verlengen

  Te behandelen:

 18. Commissievoorstellen voorwaarden aan gebruik van een drietal neonicotinoïden

  Te behandelen:

 19. Rapportage Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

 20. RIVM-rapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater'

  Te behandelen:

 21. Antibioticagebruik in de dierhouderij

  Te behandelen:

 22. Resultaten Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen 2015

  Te behandelen:

 23. Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsagenda 2017 van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Jaarverslag van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee

  Te behandelen:

 24. Visserij op het IJsselmeer, de zeevisvergunning voor sportvissers (zeevispas) en de gevraagde reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over visserijcontroles

  Te behandelen:

 25. Toetsingskader Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  Te behandelen:

 26. Evaluatie CO2-sturing in de glastuinbouw

  Te behandelen:

 27. Advies bemiddelaar inzake herziening pachtstelsel

  Te behandelen:

 28. Rekening en Verantwoording 2016 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

  Te behandelen:

 29. Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017-2020

  Te behandelen:

 30. Uitstel toezending rapport over scheurverbod

  Te behandelen:

 31. Voortgang Programma Nationale Parken

  Te behandelen:

 32. Verslag van het schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland (Kamerstuk 33576-100)

  Te behandelen:

 33. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 juni 2017, over het onderzoek dat uitwijst dat er massale vogel- en bomensterfte plaatsvindt door stikstofuitstoot

  Te behandelen:

 34. Natuurinclusieve landbouw

  Te behandelen:

 35. Monitor integraal duurzame stallen 2016

  Te behandelen:

 36. Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

  Te behandelen:

 37. Reactie op verzoek commissie om een reactie op de uitzending van De Monitor over de vergisting van voedsel

  Te behandelen:

 38. True Price Onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price

  Te behandelen:

 39. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Hijink en Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (EOB)

  Te behandelen:

 40. Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

  Te behandelen:

 41. Voorlopige akkoord triloog biologische landbouw

  Te behandelen:

 42. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017

  Te behandelen:

 43. Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017

  Te behandelen:

 44. Verslag van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (informeel) van 3 t/m 5 september 2017

  Te behandelen:

 45. Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en het evaluatierapport Regeling Subsidiëring brede weersverzekering

  Te behandelen:

 46. Herschikking GLB-budget (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)

  Te behandelen:

 47. Afschrift antwoord aan het Comité Dierennoodhulp inzake procedure bij inbeslagname dieren en hond Rex

  Te behandelen:

 48. Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting AAP inzake de invoering van de positieflijst zoogdieren

  Te behandelen:

 49. Informatie over het tijdstip van toezending van de derde voortgangsrapportage natuur, inclusief de nadere informatie over de monitoring van kwalitatieve natuurdoelen

  Te behandelen:

 50. Reactie op het verzoek van Grashoff inzake het rapport 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij'

  Te behandelen:

 51. Rapport 'Maatregelen om weidegang te bevorderen'

  Te behandelen:

 52. Terugkoppeling consultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden

  Te behandelen:

 53. Toestemming voor een openbare technische briefing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de publicatie 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

  Te behandelen:

 54. Verzoek van de leden Ouwehand (PvdD) en Geurts (CDA) om een rondetafelgesprek over dierenwelzijn en de rol van de dierenarts te organiseren

  Te behandelen:

 55. Onderzoek naar fipronil in eieren

  Te behandelen:

 56. Fipronil in eieren

  Te behandelen:

 57. Fipronil in eieren: reactie op uitlatingen Belgische overheid

  Te behandelen:

 58. Verslag van het schriftelijk overleg over fipronil in eieren

  Te behandelen:

 59. Stand van zaken 'fipronil in eieren'

  Te behandelen:

 60. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017

  Te behandelen:

 61. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 te Brussel

  Te behandelen:

 62. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad (informeel) van 3 t/m 5 september 2017

  Te behandelen:

 63. Verzoek van het lid Grashoff het rapport WUR ‘De weg naar duurzame populaties weidevogels’ naar de kamer te zenden, inclusief een begeleidende brief met reactie op uitkomsten van het rapport en over de brief algemeen overleg te voeren

  Te behandelen:

 64. Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) de minister van Economische Zaken te verzoeken om een reactie op het bericht dat er opnieuw dieren ernstig zijn mishandeld in Belgische slachthuizen en om daarbij expliciet in te gaan op het gegeven dat handhaving in België structureel niet op orde is.

  Te behandelen:

 65. Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

 66. Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

 67. Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken

  Te behandelen:

 68. Overzicht (dertigleden)debatten

 69. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies

  Te behandelen:

 70. Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 11-12 oktober 2017

 71. Verzoek UNETO-VNI tot aanbieding rapport m.b.t. ontwikkelingen in technische installatiebranche industrie

 72. Uitnodiging MARS Nederland voor werkbezoek aan fabriek in Veghel d.d. 13 oktober 2017

 73. Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

 74. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake amendementen van het lid Jan Vos bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie) (Kamerstuk 34627)

  Te behandelen:

 75. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

  Te behandelen:

 76. Ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4

  Te behandelen:

 77. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 december 2014

  Te behandelen:

 78. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 21 mei 2014

  Te behandelen:

 79. Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

  Te behandelen:

 80. Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

 81. Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen

  Te behandelen:

 82. Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades

  Te behandelen:

 83. Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021

  Te behandelen:

 84. Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016

  Te behandelen:

 85. Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017

  Te behandelen:

 86. Vervolg salderingsregeling

  Te behandelen:

 87. Tweede openstelling SDE+ 2017

  Te behandelen:

 88. Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017

  Te behandelen:

 89. Beantwoording verzoek van de commissie over de binnengekomen zienswijze op het ontwerpbesluit aangaande aanvraag omgevingsvergunning voor locatie ‘De Wijk-100’

  Te behandelen:

 90. Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering motie van het lid Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen' (Kamerstuk 32813-143)

  Te behandelen:

 91. Fiche: Mededeling EU-bijdrage aan hervormd ITER-project

  Te behandelen:

 92. Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op het bericht ‘SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’ (Energeia, 8 augustus 2017)

  Te behandelen:

 93. Verzoek van het lid Van Tongeren een brief te vragen over de verhouding gas- en olie winning en handhaving door het SODM naar aanleiding een toenemende reeks ingrepen en uitspraken van de rechter en na ontvangst van de brief algemeen overleg te voeren.

  Te behandelen:

 94. Uitwerking bedenktijd bij vijandige overnames en aandeelhoudersactivisme

  Te behandelen:

 95. Stand van vereffening PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) periode 2015-2016

  Te behandelen:

 96. De fundamentele kennisbasis metrologie

  Te behandelen:

 97. Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten

  Te behandelen:

 98. Toestemming technische briefing Agentschap Telecom

  Te behandelen:

 99. Technische briefing over uitgifte van digitale laag 7

  Te behandelen:

 100. Analyse toekomst postmarkt

  Te behandelen:

 101. Vervallen artikel 9 Postwet 2009

  Te behandelen:

 102. Reactie op de plannen van Sandd ten aanzien van de Universele Postdienst (UPD)

  Te behandelen:

 103. Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals (Kamerstuk 25087, nr. 164 en Kamerstuk 25087, nr. 168)

  Te behandelen:

 104. Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie over WTI-diplomatie

  Te behandelen:

 105. Permanente openstelling BMKB-regeling voor niet-banken

  Te behandelen:

 106. Monitor betaaltermijnen overheid in het jaar 2016

  Te behandelen:

 107. Evaluatie Topsectorenaanpak

  Te behandelen:

 108. Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen en Telecom van 17 en 18 juli 2017

  Te behandelen:

 109. Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017.

  Te behandelen:

 110. Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017 (Kamerstuk 21501-30, nr. 408)

  Te behandelen:

 111. Verslag van de Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen en Telecom 17 – 18 juli 2017

  Te behandelen:

 112. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017 in Tallinn, Estland

  Te behandelen:

 113. Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2010-2015

  Te behandelen:

 114. Fiche: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI)

  Te behandelen:

 115. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen voortgang Invest-NL

  Te behandelen:

 116. Verzoek van het lid van den Berg om een rondetafelgesprek te organiseren over de digitalisering van etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte.

  Te behandelen:

 117. Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen en Telecom

  Te behandelen:

 118. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli 2017 in Tallinn, Estland

  Te behandelen:

 119. Verslag van de Energieraad van 26 juni 2017

  Te behandelen:

 120. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 20 september 2017

  Te behandelen: