Debat geweest
15 juni 2017 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 15 juni
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 15 juni

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

15-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-06-2017 16.00 - 16.45 Gesprek Heer Talabani, vice-premier Koerdische regionale regering in Irak
29-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
06-07-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
12-07-2017 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
05-09-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
06-09 - 09-09Werkbezoek Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU
12-09-2017 17.00 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
08-11-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

 Nog te plannen activiteiten:
- Algemeen Overleg over CAVV/EVA-Advies inzake gebruik door politici van term genocide (na ontvangst van de kabinetsreactie op advies).
 
3
Planning Procedurevergaderingen najaar 2017

Details

Steeds op een donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur op de volgende data:
14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december
4
Verzoek NVMP tot aanbieding petitie 'Maatschappelijk appel tegen kernwapens' d.d. 4 juli 2017
5
Verzoek ambassade Sudan voor gesprek van delegatie ministerie van Buitenlandse Zaken van Sudan met commissie op woensdag 21 juni 2017.
6
Gang van zaken leidend tot de annulering van het gesprek van de commissie op 8 juni 2017 met de Algemene Rekenkamer over rapportage jaarverslag.

Details

Besproken in besloten deel aan eind van vergadering.
7
Verzoek Peace SOS en Burundian Women for Peace and Development, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Burundi

Details

Aangehouden van de vorige procedurevergadering.
10
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

11
Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2017, inzake ingezette lijn van de Verenigde Staten in Syrië (Kamerstuk 32623-170)

Te behandelen:

12
14
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (34725-V-2)

Te behandelen:

16
Antwoorden op vragen van de commissie over verlenging van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Kamerstuk 34550-V, nr. 74)

Te behandelen:

17
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 31271-25)

Te behandelen:

20
Reactie op verzoek vaste commissie over de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland en een overzicht van instrumenten voor economische samenwerking

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-72)

Te behandelen:

22
Stand van zaken moties en amendementen m.b.t. de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Te behandelen:

23
Uitstel beantwoording vragen commissie over de laatste stand van zaken op het MH17 dossier (Kamerstuk 33997-94)

Te behandelen:

24
Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Commissie voor Vermiste Personen; ’s-Gravenhage, 12 april 2017

Te behandelen:

25
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake aanvaarding van de Maatregelen, die in 2017 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) zijn aangenomen

Te behandelen:

26
Voorstel van Rijkswet houdende Bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers)

Te behandelen:

28
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen.

Details

2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017: Commissie heeft er begrip voor dat de kabinetsreactie op dit advies wordt overgelaten aan nieuw kabinet.
2017Z07382 Aan minister Buza - reactie brf derde mbt ambassade Bangkok 01-06-2017
2017Z07400 Aan minister Buza - schrift overleg Oceanennotitie 01-06-2017
2017Z06695 Aan minister BuZa en VenJ - feit vragen stvz MH17 dossier 18-05-2017: Op 9 juni uitstelbericht ontvangen met toezegging de vragen uiterlijk in de week van 19 juni a.s. te beantwoorden.
2017Z02692 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma havenambassadeur  16-02-2017 wederom rappeleren met het verzoek aan de minister om binnen één week de Kamer te informeren wanneer de Kamer de informatie over de uitvoering van de motie tegemoet kan zien.
2016Z23619 Aan minister Buza- uitvoering motie Sjoerdsma havenambassadeur  08-12-2016
29
BOR-notitie verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2016