Debat geweest
11 april 2017 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 11 april 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 11 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

3
Stukken Mestbeleid (vorige procedurevergadering)

Te behandelen:

5
Reactie op twee moties van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 (Kamerstuk 21501-32-987) en over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode (Kamerstuk 21501-32-988)

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Te behandelen:

26
Reactie op de brief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied over het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied en het inrichtingsplan Schoorlse Duinen

Te behandelen:

28
Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) het kabinet te verzoeken in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot gebiedsbescherming Noordzee in relatie tot de visserij en de aangekondigde Wet dieraantallen

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) om op korte termijn een schriftelijk overleg te voeren over de voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Kamerstuk 28625, nr. 242), zodat er voorafgaand aan het meireces desgewenst een VSO inclusief stemmingen plaats kan vinden.

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid Von Martels (CDA) een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op de uitspraak van de College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst zoogdieren en geen onomkeerbare stappen te zetten op dit dossier.

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Geurts (CDA) de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de uitvoering van het SER-advies 'Versnelling duurzame veehouderij', waaronder het aanwijzen van een regisseur (Kamerstuk 28973, nr. 184).

Te behandelen:

38
Verzoek van het lid Geurts (CDA) de staatssecretaris van Economische Zaken om een stand van zaken-brief te vragen over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, uiterlijk te ontvangen een week voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Te behandelen:

39
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de staatssecretaris van Economische Zaken te rappelleren op zijn toezegging de opzet van de onderzoeken naar weidegang aan de Kamer te sturen, gedaan tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017.

Te behandelen:

40
Stafnotitie Overzicht nog te plannen commissieactiviteiten
41
Aanvulling controversieel verklaren resterende agendapunten ongepland algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van de bespreking van de stafnotitie Overzicht nog te plannen commissieactiviteiten

Te behandelen:

46
Stafnotitie Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden op het terrein van Economische Zaken in het tweede semester van 2017
47
Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken
48
Overzicht (dertig)ledendebatten
54
Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

Te behandelen:

57
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

Te behandelen:

58
Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om op korte termijn een technische briefing te organiseren over het op 3 april 2017 verschenen rapport "Nationale kosten Energietransitie in 2030" van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Te behandelen:

59
Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie op 16 mei 2017
60
Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Te behandelen:

61
Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Te behandelen:

67
80
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

Te behandelen:

82