Debat geweest
30 maart 2017 | 10:15 - 11:45
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren) "Deze vergadering is geweest
Dit betreft een bijzondere procedurevergadering, die volledig gewijd is aan het eventueel "controversieel verklaren" van zaken. Op deze agenda treft u daartoe aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten (dus bij meerderheid van de aanwezige leden).

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.
 

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren) d.d. 30 maart
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren) d.d. 30 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
7
Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Te behandelen:

11
14
ALGEMEEN
20
MOBILITEIT/TRANSPORT
35
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over de brief van de ondernemingsraad van KLM over organisatieontwikkelingen bij Air France KLM van 1 februari

Te behandelen:

37
INFRASTRUCTUUR
60
RUIMTE
63
MILIEU
64
Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een bloedonderzoek naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners van Dordrecht

Te behandelen:

76
Kabinetsreactie op het onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “Effort Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland”

Te behandelen:

80
81
WATER
87
Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij

Te behandelen:

98
EUROPA
108
VERDRAGEN
110
111
Wijzigingen van Bijlagen I en II van het Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale gecombineerde vervoerslijnen en daarmee samenhangende installaties (AGTC) van 1997; Genève, 23 september 2016

Te behandelen:

112
Wijzigingen van Bijlagen I en III van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 23 september 2016

Te behandelen:

113
Geplande commissievergaderingen (AO's e.d.)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 12-04-2017 wordt uitgesteld naar 28-06-2017. Voor het overige zal de commissiestaf het overzicht met commissieactiviteiten herzien op basis van de besluiten die tijdens deze vergadering zijn genomen en tijdens de volgende procedurevergadering opnieuw aan de commissie voorleggen.
114
6 - 7 april 2017: Deelname Remco Dijkstra (VVD) namens de commissie aan een interparlementaire conferentie over klimaatfinanciering

Details

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie heeft voor het verkiezingsreces besloten het lid Remco Dijkstra (VVD), rapporteur Energie-Unie, af te vaardigen naar deze conferentie. Een notitie met de concept-inbreng van de rapporteur voor deze interparlementaire conferentie is separaat aan de commissie voor instemming voorgelegd door middel van een e-mailprocedure.