Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

30 maart 2017
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Dit betreft een bijzondere procedurevergadering, die volledig gewijd is aan het eventueel "controversieel verklaren" van zaken. Op deze agenda treft u daartoe aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten (dus bij meerderheid van de aanwezige leden).

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.
 

Bijlagen

Deelnemers

 • S. van Veldhoven (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J. Middendorp (VVD)
 • C. Laçin (SP)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • B. Visser (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • F.M. Arissen (PvdD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit inzake gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerp van een regeling houdende regels betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  ALGEMEEN

 15. 15

  Toelichting Najaarsnota 2016 Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Deltafonds sinds de Tweede suppletoire 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicaties ILT van januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  MOBILITEIT/TRANSPORT

 21. 21

  Positief bedrijfsresultaat Translink

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Taxironselaars op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bevoegdheden van de boa in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Integratie taxi-doelgroepenvervoer en openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkagenda 2017 en voortgangsrapportage tweede helft 2016 Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de voorlopige conclusie positionering ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dienstregeling hoofdrailnet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging handhaving weekendrust vrachtwagenchauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over de verschillen tussen de VIND (VerkeersveiligheidsINDicator) en EuroRAP (European Road Assessment Programme)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarplan scheepsgebonden nautische handhaving 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Maritieme Werkconferentie, evaluatie van het inzamelingssysteem voor het scheepsafval van de binnenvaart en reactie op een drietal onderzoeks- en beleidsrapportages

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over de brief van de ondernemingsraad van KLM over organisatieontwikkelingen bij Air France KLM van 1 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  De situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  INFRASTRUCTUUR

 38. 38

  Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Knooppunt Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Project A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatierapport gebiedstafelproces A16 Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Buitendienststelling Moerdijkbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Trillingen spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Extra budget voor aanpak niet actief beveiligde overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Oplossing overweg Voslaan te Winsum en aanpak overige niet actief beveiligde overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op OvV rapport Dalfsen en aanscherping overwegenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS uitrolstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  RUIMTE

 61. 61

  Het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  MILIEU

 64. 64

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een bloedonderzoek naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners van Dordrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  RIVM-rapport over de gevolgen van de emissie van PFOA

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voortgang onderzoek PFOA

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Publicaties ILT van december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Milieuzone Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  De wijze waarop import en export wordt verdisconteerd bij de vaststelling van de CO2-uitstoot in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Kabinetsreactie op het onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “Effort Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Afschrift briefwisseling met minister Jambon met betrekking tot de zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Prioritering historisch afval project bij directies ECN en NRG

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 januari 2016, over drie in 2015 onterecht uitgegeven vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  WATER

 82. 82

  Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015”

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015”

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Resultaten van het toezicht drinkwatertarieven 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Legionellapreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Planning lange termijnstrategie voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra geld nodig onderhoud dammen en stuwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016 over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Publicatie Instandhouding Hoofdwatersysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Ontwikkelperspectief Grevelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Financiering eerste fase Marker Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Zuivering afvalwater glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  EUROPA

 99. 99

  EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM (2017) 54

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Fiche: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM (2017) 54

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Verslag Transportraad van 1 december 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Reactie op de gerichte consultatie elektronische tolheffing (EETS-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente transportsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Fiche: Wijziging van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Actualisatie van het krachtenveld met betrekking tot de herziening van de richtlijn emissiehandel (ETS)

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Fiche: Mededeling Energiewinning uit afval

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Verslag van de Milieuraad van 28 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  VERDRAGEN

 109. 109

  Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Wijzigingen van Bijlage A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 15 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Wijzigingen van Bijlagen I en II van het Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale gecombineerde vervoerslijnen en daarmee samenhangende installaties (AGTC) van 1997; Genève, 23 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Wijzigingen van Bijlagen I en III van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 23 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Geplande commissievergaderingen (AO's e.d.)

  Besluit: Het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 12-04-2017 wordt uitgesteld naar 28-06-2017. Voor het overige zal de commissiestaf het overzicht met commissieactiviteiten herzien op basis van de besluiten die tijdens deze vergadering zijn genomen en tijdens de volgende procedurevergadering opnieuw aan de commissie voorleggen.
 114. 114

  6 - 7 april 2017: Deelname Remco Dijkstra (VVD) namens de commissie aan een interparlementaire conferentie over klimaatfinanciering

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: De commissie heeft voor het verkiezingsreces besloten het lid Remco Dijkstra (VVD), rapporteur Energie-Unie, af te vaardigen naar deze conferentie. Een notitie met de concept-inbreng van de rapporteur voor deze interparlementaire conferentie is separaat aan de commissie voor instemming voorgelegd door middel van een e-mailprocedure.
 115. 115

  Voorstellen om geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot diverse dossiers

  Te behandelen:

  Loading data