Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 april 2017
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie
 • Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.
 • Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.
 • Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 • Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • B. Visser (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • M. van Nispen (SP)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • F. van Oosten (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • M. Groothuizen (D66)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. Azmani (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Knops houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van wet van het lid Keijzer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en den Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  (Kinder)misbruik en prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Gevangeniswezen/tbs/reclassering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Rechtspersonenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rechterlijke organisatie en juridische beroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 22 februari 2017)


  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

  Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen

  1. Bestuursrecht
  2. Adoptie
  3. Auteursrecht
  4. Kinderporno
  5. Prostitutie
  6. Dronebeleid
  7. Slachtofferbeleid
  8. Reclassering
  9. Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg
  10. Personen- en familierecht
  11. Big data en de bescherming van persoonsgegevens
  12. Civielrechtelijke onderwerpen
  13. Justitieketen BES-eilanden
  14. Drugsbeleid
  15. Rechtspraak
  16. Politie
  17. Terrorismebestrijding
  18. Jaarwisseling 2016-2017
  19. Tbs
  20. Vreemdelingen- en asielbeleid
  21. Justitiële jeugd
  22. Strafrechtelijke onderwerpen
  23. Gevangeniswezen
 55. 55

  Rondetafelgesprekken, gesprekken en werkbezoeken

  1. Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap (rondetafelgesprek plannen)
  2. Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie (rondetafelgesprek plannen)
  3. Rondetafelgesprek faillissementswetgeving (controversieel verklaard)

  De commissie besluit de rondetafelgesprekken over het rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap en over interlandelijke adoptie te gaan plannen. Een voorstel met een opzet voor de rondetafelgesprekken zal tijdens de eerstvolgende procedurevergadering aan de commissie ter besluitvorming worden voorgelegd.