Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 november 2017
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • F. Azarkan (DENK)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Ambassade van Litouwen, namens vice-minister voor energie van Litouwen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 3. 3

  BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE WETSVOORSTELLEN

 4. 4

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  OVERIGE/NIEUWE WETGEVING

 7. 7

  Nota van wijziging inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN REGERING

 11. 11

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op moties op het gebied van mijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op moties inzake de Energieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toekomst onderzoek nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tweede Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationale Iconen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nota Ruimtevaartbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapportage Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie Winkeltijdenwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie herziene Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsevaluatie Green Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwikkelingen op de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Handhaving van de Postwet 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken Brainport Actieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Permanente openstelling BMKB voor niet-banken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Evaluatie Topsectorenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  NIEUW ONTVANGEN BRIEVEN REGERING

 54. 54

  Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over verlenging van het kolencontract met 25 jaar waardoor Rotterdam tot minimaal 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Rapportages van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verloop najaarsopenstelling SDE+ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstel reactie op het bericht 'Reactie Company.Info en meerdere organisaties op de gewijzigde financiële regeling handelsregister 2014 en EZ-begroting 2017'

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van de Telecomraad van 24 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het bericht dat Sandd eigen kerstzegels gaat verkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitstelbrief verzoek om oplossingsrichtingen Tijdelijk Besluit Postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Fiche: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE INITIATIEFNOTA'S

 65. 65

  Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  NIEUWE AGENDAPUNTEN

 68. 68

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van het lid Wassenberg om een algemeen overleg Klimaat in te plannen medio december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek van de leden Paternotte (D66), Bruins (ChristenUnie) en Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over marktdominantie van internet- en technologiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

 72. 72

  Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (30 nov/1 dec 2017), dat gepland staat op dinsdag 28 november 2017 van 17.00 tot 18.30 uur, in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data