Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 24 oktober 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 24 oktober 2017

Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Reactie op verzoek commissie over de paper van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) d.d. 4 juli 2017 getiteld ‘Aanvulling op NAV-visie voor Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 20 maart’

Te behandelen:

13
15
Afhandeling moties ingediend bij het Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” (Kamerstuk 34004-2)

Te behandelen:

21
Voorstel programma rondetafelgesprek over de invloed van stikstof op de biodiversiteit
24
Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen
30
33
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de uitspraak van de ACM dat Tennet niet voldoet aan plicht van stroomzekerheid

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum, het opruimen van de lekkages

Te behandelen:

37
Overzicht van de reeds voor het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw geagendeerde stukken.

Details

Besluit: De volgende stukken zullen worden betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen:
•Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades 33529-377 - Brief regering d.d. 06-07-2017
•Tweede kwartaalrapportage 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen en stand van zaken schadeafhandeling en versterking 33529-383 - Brief regering d.d. 19-09-2017
•Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021, visie op erfgoed in het aardbevingsgebied 33529-382 - Brief regering d.d. 25-08-2017

Besluit: De volgende stukken zullen op de agenda van het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw blijven staan:
•Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 33529-381 - Brief regering d.d. 07-07-2017
•Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016 34550-XIII-140 - Brief regering d.d. 04-09-2017
•Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen 33529-359 - Brief regering d.d. 04-07-2017
Het algemeen overleg Mijnbouw zal worden gepland na de uitspraak van de Raad van State over het Wijzigingsbesluit.
38
Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen

Te behandelen:

39
Invulling van het gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Ziengs ter vervanging van nr. 16 over budget voor het SBIR-programma over de blockchain technologie (Kamerstuk 34550-XIII-18)

Te behandelen: