Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Aanbod voor presentatie over noodzaak en winst van meer samenwerking in de Benelux op de terreinen Energie/Klimaat en Infrastructuur

 3. Uitnodiging SNN voor masterclass over blockchain en politiek

 4. Verzoek tot aanbieding boek 'De donut economie'

 5. Verzoek Vakcentrum, mede namens BOVAG, tot aanbieding rapport 'De economische impact van franchisenemers’ d.d. 13 februari 2018

 6. Verzoek Klimaatplein.com tot aanbieding petitie met betrekking tot top 5 klimaatmaatregelen in Nationaal Klimaatakkoord

 7. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Te behandelen:

 8. Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

  Te behandelen:

 9. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

  Te behandelen:

 10. Jaarplanning 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

 11. Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

  Te behandelen:

 12. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’

  Te behandelen:

 13. Verslag Energieraad 18 december 2017

  Te behandelen:

 14. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

 15. Vergelijking zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen en voor de delfstofwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

 16. Betaalcapaciteit van de NAM

  Te behandelen:

 17. Toezeggingen tijdens het 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa

  Te behandelen:

 18. Nieuw schadeprotocol Groningen

  Te behandelen:

 19. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2018, over verkenningen transitiepaden

  Te behandelen:

 20. Niveau gaswinning Groningen

  Te behandelen:

 21. Enkele ontwikkelingen met betrekking tot het waarborgen van edelmetalen

  Te behandelen:

 22. Stand van zaken onderhandelingen richtlijnvoorstel versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

  Te behandelen:

 23. Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht: handhaving en essentiële octrooien

  Te behandelen:

 24. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

 25. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 26. Verslag werkbezoek commissie IenW aan de COP23 te Bonn

 27. Stafnotitie - Analyse Voortgang SDG Klimaat

 28. Stafnotitie - Analyse Invest-NL: investeringsfonds en democratische controle

 29. Verzoek van het lid Yesilgöz (VVD), mede namens het lid Weverling, voor een technische briefing van PBL over het rapport ‘Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee’ en dan met name gericht op de kansen en uitdagingen van windparken op zee voor de visserij

  Te behandelen:

 30. Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister van EZK een brief te vragen over het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen'

  Te behandelen:

 31. Verzoek van het lid Paternotte, mede namens de fracties van VVD, CDA, GroenLinks en SP om het algemeen overleg Toerisme op 21 februari 2018 te plannen

  Te behandelen:

 32. Verzoek van het lid Beckerman om de parlementair advocaat in te schakelen voor juridisch advies over de recente stukken rondom de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

 33. De stimulering van zonnestroom in de SDE+ (voorjaarsronde 2018)

  Te behandelen:

 34. Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek, 31 januari - 2 februari 2018

  Te behandelen:

 35. Ondernemersvrijheid van winkeliers bij het bepalen van openingstijden

  Te behandelen:

 36. Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een feitelijke inbreng te voeren over het rapport "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit" van KPMG, voorafgaand aan het debat over de Nederlandse economie na de Brexit.

  Te behandelen:

 37. Verzoek van het lid Alkaya (SP) om de toegezegde kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut te ontvangen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 38. Presentatie van de EU-adviseur over de behandelmogelijkheden ten aanzien van EU-voorstellen