Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

22 februari 2017
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met implementatie van de Europese derde rijbewijsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet luchtvaart)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen van het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvullend werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Situatie bij Insel Air

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbesteding Regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over het Airline Reward Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  ‘Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen’ en ‘Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Positief bedrijfsresultaat Translink

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verkeersveiligheid N36 en reactie op motie N50 Kampen - Kampen Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn en uitnodiging technische briefing

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstellen week 5-7

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Milieuraad 28 februari 2017 en het voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het gebied van infrastructuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de rapporteur Circulaire Economie over een werkbezoek aan Brussel op 6 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EU-voorstel: Verslag over de implementatie van het Actieplan Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Chemische stoffen: combinatie-effecten op het milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de bevindingen ten aanzien van lucht- en waterkwaliteit in het landenrapport dat de Europese Commissie (EC) op maandag 6 februari heeft gepubliceerd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging. 
  • 34574 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard
   Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34591 Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)
   Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
  • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
  • Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 januari 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
    
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op I&M-gebied aangevraagd.
 36. 36

  Voorstel Agnes Mulder voor een rondetafelgesprek over biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica

  Te behandelen:

  Loading data