Algemeen overleg : Energie

De vergadering is geweest

18 januari 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie: 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Energiebesparingsplan van de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de commissie inzake het bericht “Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Green Deal Ultradiepe Geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging over uitvoering Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitor Wind op Land 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak tenders windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie CO2-sturing in de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vervolg salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over vereenvoudiging deelname van burgers aan energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten regeling monomestvergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de uitspraak van de ACM dat Tennet niet voldoet aan plicht van stroomzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  PBL/ECN-studie “Verkenning van klimaatdoelen: van lange termijn beelden naar korte termijn actie”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken omtrent het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op moties inzake de Energieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 4 november 2017 “Onveilige slimme gasmeters”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wetgevingsagenda energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verloop eerste openstelling SDE+ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tweede openstelling SDE+ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verloop najaarsopenstelling SDE+ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data