Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

27 september 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • Voorzitter
  H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Rathenau Instituut voor een besloten werkbezoek aan Wageningen, voorafgaand aan het algemeen overleg Biotechnologie d.d. 9 november 2016

 3. 3

  Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) en evaluatie verlaagd tarief glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over Wei voor de koe (Kamerstuk 34 313 nr. 4) en reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2016, over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming; Brussel, 17 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet voor de zeventiende Conferentie van Partijen (CoP17) bij het CITES-verdrag van 24 september tot 5 oktober 2016 in Johannesburg,Zuid-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Grashoff over weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van het lid Geurts om een rondetafelgesprek te organiseren over organische stof en bodemvruchtbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van het lid Leenders, mede namens de leden Dikkers en Koser Kaya een algemeen overleg te voeren met de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ naar aanleiding van het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees' (Telegraaf, 27 september 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van het lid Wassenberg om, met het oog op de inplanning van het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen, te rappelleren op de gevraagde reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en de reactie op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016 over de uitkomsten van het Denamic onderzoek over pesticiden.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  (dertig)leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10.Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  11.Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  12.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
   (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  13. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  14. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  15. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
  16. Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
  17. Debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant (Geurts) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  18. Debat over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  19. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  20. Debat over de afvalwaterinjectie door NAM (Mulder) (minister EZ)
  21. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (minister EZ)
  22. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (minister EZ en minister V&J)
  23. Debat over de kosten van een schoner milieu en duurzame energie (Van Veldhoven) (minister EZ)  
  23. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  24. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  25. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  26. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  27. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Activiteitenlijst commissie Economische Zaken tot aan het kerstreces

 18. 18

  Uitnodiging NVDE voor werkbezoek Elektrisch rijden d.d. 7 oktober 2016

 19. 19

  Uitnodiging De Groene Zaak voor werkbezoek/expertgesprek over duurzaam ondernemerschap

 20. 20

  Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ruimtelijke inpassing windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Invulling van de taakstelling bij het Nederlands Metrologisch Instituut (VSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verlenging van de commerciële radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen Agentschap Telecom en de (radio)sector en over de veiling digitale ethertelevisie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsstandpunt over conformiteitsbeoordeling en accreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies van Commissie voor de m.e.r. en Deltares over tussenrapport NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezending besluiten met betrekking tot waterinjectie Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het werkterrein van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld ‘Opstand dreigt in Groningen’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afsluitend advies Commissie van Toezicht Centrum Veilig Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016 over het overschot aan Gronings aardgas bij het bedrijf ENGIE

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitstel investeringsbesluit nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van de leden Mulder (CDA) en van Veldhoven (D66) voor een rondetafelgesprek over windenergie op zee voor de Hollandse kust

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om het AO inzake Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland op 12 oktober 2016 uit te breiden tot twee uur

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Bosman om een reactie te vragen aan de minister van EZ op het rapport ‘Zon voor iedereen’.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Van Tongeren de brief van de minister EZ inzake Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (Kamerstuk 34 199, nr. 54) toe te voegen aan de agenda van het Algemeen Overleg energie overig (verzamel) op 5 oktober a.s. van 14-17uur.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het Lid Van Tongeren om de brief van de minister van EZ ‘Planning stukken energiebeleid in het najaar 2016’ (TK 30196-473) van 22 september te bespreken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Van Veldhoven de minister van EZ een reactie te vragen op de verschenen tussenrapportage over afvalwaterinjectie Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Grashoff om een rappel op de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data