Debat geweest
13 september 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken op 13 september 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken op 13 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek EMK tot aanbieding petitie m.b.t. herziening/aanpassing aanlandplicht (artikel 15 GVB-verordening) voor visserij d.d. 11 oktober 2016
3
Uitnodiging Koepon voor werkbezoek i.h.k.v. thema "Weidegang" op 16 september 2016
4
In kennis stellen van een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt

Te behandelen:

5
Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw

Te behandelen:

14
Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 (Kamerstuk 21501-32, nr. 940)

Te behandelen:

20
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven

Te behandelen:

26
BOR-notitie over de informatieafspraken over het verbeterplan NVWA n.a.v. de evaluatierapporten NVWA
27
Overzicht van brieven die geagendeerd staan voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Details

Besluit: Het algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid met de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ zal plaatsvinden op 6 december 2016 van 18.00 tot 21.00 uur.
37
Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2016 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 934)

Te behandelen:

39
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met de opstellers van een aantal rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s rond veehouderijen voor omwonenden.

Te behandelen:

40
Verzoek van het lid Thieme om het algemeen overleg Dierenwelzijn op korte termijn in te plannen en daarbij te betrekken de toegezegde kabinetsreactie (Handelingen RvW op 6 september 2016) op de misstanden rondom diertransporten die de afgelopen zomer hebben plaatsgevonden

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Dijkgraaf een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532)

Te behandelen:

50
Gewijzigde procedure wachtwoorden EU-Delegates Portal
51
(dertig)leden debatten

Details

1.Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
2.Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
3.Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
(staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
4.Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
5.Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
6.Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
7.Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
8.Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
9.Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
10.Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
11.Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
12.Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
13.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
 (Geurts) (staatssecretaris EZ)
14.Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
15.Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
16.Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
17.Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
18.Debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant (Geurts) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
19.
Debat over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
20. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
21. Debat over de afvalwaterinjectie door NAM (Mulder) (minister EZ)
22.Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
23.Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
24.Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
25.Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
26.Dertigledendebat (voorafgegaan door een brief) over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
52
Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM16) d.d. 7 en 8 oktober 2016
53
Uitnodiging IvCB, namens Gemeente Geertruidenberg, voor werkbezoek m.b.t. verkabeling hoogspanningsverbinding, Zuid-West 380 kV-Oost hoogspanningsverbinding van Rilland - via Geertruidenberg - naar Tilburg en de toekomst van de Amercentrale van RWE
54
Verzoek Ver-Zet Windmolens Hollandse Kust tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen overleg Wind op Zee d.d. 5 oktober 2016
55
Werkbezoek commissie Europese Zaken: Stavanger - Oslo - Helsinki van 16 t/m 19 oktober 2016

Details

Besluit: Er zal middels een e-mailprocedure worden vastgesteld of en zo welke leden van de commissie EZ wensen aan te sluiten bij het werkbezoek van de commissie EuZa. De aanmeldingen zullen worden doorgeleid naar de commissie EuZa, die gaat over de definitieve samenstelling van de delegatie. Eventuele deelname vanuit de commissie EZ zal ten laste komen van het commissiebudget EZ.
57
Lijst van vragen en antwoorden over ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen (Kamerstuk 33529, nr. 278)

Te behandelen:

61
66
Antwoorden op vragen commissie over de informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016 (Kamerstuk 21501-33, nr. 608)

Te behandelen:

69
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd

Te behandelen:

72
Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Te behandelen:

73
Werkbezoek aan Brussel rapporteurs Energie-Unie (gesprekken te voeren met Eurocommissaris Cañete, met Europarlementariërs en stakeholders)

Te behandelen:

74
Beantwoording op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting (Kamerstuk 30 991, nr. 31)

Te behandelen:

88
Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Te behandelen:

96
Reactie op het amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Kamerstuk 34348 nr. 104)

Te behandelen:

102
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over marktconsultaties en openbaar aanbesteden

Te behandelen:

103
Voorstel van het lid Bosman (VVD) om voorafgaand aan de behandeling van de nog te ontvangen evaluatie van het Energieakkoord een feitelijke vragenronde en vervolgens een plenair debat te houden

Te behandelen:

104
Verzoek van het lid Bosman (VVD) om de brief 'Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (30196, nr. 449) (met in de bijlage de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020) te verplaatsen van het verzamel AO Energie (5 oktober 2016) naar het AO Elektrisch rijden (13 oktober 2016)

Te behandelen:

105
Verzoek van het lid Jan Vos de minister van Economische Zaken te vragen de Kamer zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit over de toekomst van de ECN/NRG Petten 2016 te informeren

Te behandelen:

106
Verzoek aan de minister van EZ om in toekomstige besluitvorming in de Urgenda-zaak en de besluitvorming in het uitfaseringsplan kolencentrales in te gaan op het CE rapport van de TU Delft van 5 september over de waarde van de kolencentrales evenals de nieuwe CBS CO2 uitstootcijfers van twee weken geleden.

Te behandelen: