Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 september 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.L. Thieme (PvdD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek EMK tot aanbieding petitie m.b.t. herziening/aanpassing aanlandplicht (artikel 15 GVB-verordening) voor visserij d.d. 11 oktober 2016

 3. 3

  Uitnodiging Koepon voor werkbezoek i.h.k.v. thema "Weidegang" op 16 september 2016

 4. 4

  In kennis stellen van een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsdoorlichting en evaluatie beleid hondenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapporten gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Standpunt inzake het slotakkoord van Spelderholt over de mogelijke herziening van het pachtstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tweede rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 (Kamerstuk 21501-32, nr. 940)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang verduurzaming en harmonisatie gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapporten voedselverspilling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rekening en Verantwoording 2015 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Jaarstukken 2015 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport Alterra over evaluatie provinciale vrijstellingslijst (uitvoering motie Rudmer Heerema/Jacobi)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Initiatiefnota van het lid Grashoff over ‘Vogels de Weide Wereld in’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  BOR-notitie over de informatieafspraken over het verbeterplan NVWA n.a.v. de evaluatierapporten NVWA

 27. 27

  Overzicht van brieven die geagendeerd staan voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

  Besluit: Het algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid met de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ zal plaatsvinden op 6 december 2016 van 18.00 tot 21.00 uur.
 28. 28

  Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de tweede termijn Algemeen Overleg NVWA van 23 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel toezending van het BNC-fiche betreffende de mededeling Hormoonverstorende Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Mededeling over hormoon verstorende stoffen COM (2016) 350

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche 1: Mededeling hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstellen van de Europese Commissie voor de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 27 en 28 juni 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2016 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 934)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11 tot 13 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met de opstellers van een aantal rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s rond veehouderijen voor omwonenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Thieme om het algemeen overleg Dierenwelzijn op korte termijn in te plannen en daarbij te betrekken de toegezegde kabinetsreactie (Handelingen RvW op 6 september 2016) op de misstanden rondom diertransporten die de afgelopen zomer hebben plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen het ‘Samenvattend auditrapport 2015 NVWA’ van de Auditdienst Rijk toe te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid van Gerven om de staatssecretaris van EZ te vragen de toegezegde Landschapsvisie naar de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Dijkgraaf een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Behandeling van de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding rapport Studiegroep Duurzame Groei

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapportage burgerbrieven van het Ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2014 en 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties april - juni op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Gewijzigde procedure wachtwoorden EU-Delegates Portal

 51. 51

  (dertig)leden debatten

  1.Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2.Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3.Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4.Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5.Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6.Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  7.Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8.Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9.Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10.Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
  11.Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  12.Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  13.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
   (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  14.Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  15.Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  16.Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
  17.Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
  18.Debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant (Geurts) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  19.
  Debat over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  20. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  21. Debat over de afvalwaterinjectie door NAM (Mulder) (minister EZ)
  22.Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  23.Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  24.Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  25.Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  26.Dertigledendebat (voorafgegaan door een brief) over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 52. 52

  Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM16) d.d. 7 en 8 oktober 2016

 53. 53

  Uitnodiging IvCB, namens Gemeente Geertruidenberg, voor werkbezoek m.b.t. verkabeling hoogspanningsverbinding, Zuid-West 380 kV-Oost hoogspanningsverbinding van Rilland - via Geertruidenberg - naar Tilburg en de toekomst van de Amercentrale van RWE

 54. 54

  Verzoek Ver-Zet Windmolens Hollandse Kust tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen overleg Wind op Zee d.d. 5 oktober 2016

 55. 55

  Werkbezoek commissie Europese Zaken: Stavanger - Oslo - Helsinki van 16 t/m 19 oktober 2016

  Besluit: Er zal middels een e-mailprocedure worden vastgesteld of en zo welke leden van de commissie EZ wensen aan te sluiten bij het werkbezoek van de commissie EuZa. De aanmeldingen zullen worden doorgeleid naar de commissie EuZa, die gaat over de definitieve samenstelling van de delegatie. Eventuele deelname vanuit de commissie EZ zal ten laste komen van het commissiebudget EZ.
 56. 56

  Tweede kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Lijst van vragen en antwoorden over ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen (Kamerstuk 33529, nr. 278)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Validatie onderzoek Arcadis 'schademeldingen buiten de contour'

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Tweede openstellingsronde SDE+ 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Onderzoek financieringsinstrumentarium geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Energiebesparing bij kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over onderzoek naar de invoering van een carbon tax

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Antwoorden op vragen commissie over de informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016 (Kamerstuk 21501-33, nr. 608)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag Informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op het rapport van Spring Associates over de waarde van kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Werkbezoek aan Brussel rapporteurs Energie-Unie (gesprekken te voeren met Eurocommissaris Cañete, met Europarlementariërs en stakeholders)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Beantwoording op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting (Kamerstuk 30 991, nr. 31)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Evaluatie van de Raad voor Accreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Afschrift conceptreactie van Nederland op openbare raadpleging Europese Commissie over het startup klimaat in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: Verordening grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Fiche: Mededeling Normalisatiepakket “Europese normen voor de 21e eeuw”

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Fiche: Een Europese agenda voor de deeleconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 18 en 19 juli 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Beantwoording vragen over het gebruik van een privé e-mailadres voor werkaangelegenheden door de minister van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Uitstelbrief op brief over vervolg Nederlands Investerings Agentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Kennisgeving ontwerpbesluit veiling kavels B27 en B31

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  De nieuwe Digitale Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Advies commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor Werk regio

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Structurele financiering voor het Holst Centre

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Uitstelbrief over Europese productveiligheidsnormen

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Fiche: Verordening wholesale roamingmarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  De hervatting van de oliewinning in Schoonebeek en stand van zaken evaluatieonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Reactie op het amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Kamerstuk 34348 nr. 104)

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 juli 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 18-19 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Toestemming uitnodigen KNMI voor technische briefing over gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Toestemming uitnodigen SodM en NCG voor technische briefing over gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Conceptbeleidsregel ex ante toezicht postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over marktconsultaties en openbaar aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Voorstel van het lid Bosman (VVD) om voorafgaand aan de behandeling van de nog te ontvangen evaluatie van het Energieakkoord een feitelijke vragenronde en vervolgens een plenair debat te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verzoek van het lid Bosman (VVD) om de brief 'Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (30196, nr. 449) (met in de bijlage de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020) te verplaatsen van het verzamel AO Energie (5 oktober 2016) naar het AO Elektrisch rijden (13 oktober 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Verzoek van het lid Jan Vos de minister van Economische Zaken te vragen de Kamer zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit over de toekomst van de ECN/NRG Petten 2016 te informeren

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Verzoek aan de minister van EZ om in toekomstige besluitvorming in de Urgenda-zaak en de besluitvorming in het uitfaseringsplan kolencentrales in te gaan op het CE rapport van de TU Delft van 5 september over de waarde van de kolencentrales evenals de nieuwe CBS CO2 uitstootcijfers van twee weken geleden.

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Verzoek van het lid Van Gerven, mede namens de leden Gesthuizen en Kerstens, om een voortgangsbrief over de social audit bij het Europees octrooibureau

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven