Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS 13/10
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv BuHaOs 13 okt

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

13-10-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
25-10-2016 20.00 - 23.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
27-10-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
27-10-2016 14.00 - 15.00 Technische briefing Methodieken van monitoring en evaluatie
01-11-2016 13.45 - 14.00 petitie Save the Children
03-11-2016 15.00 - 16.00 gesprek Contact Point Peer Review OESO/DAC
03-11-2016 16.00 - 17.00 bijzondere procedure Florence Bateson  van het Center for Conflict Studies
07-11-2016 11.00 - 12.00 bijzondere procedure Save the Children, Girls not Brides
07-11-2016 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking
Week 8-9-10 november     Begrotingsbehandeling BuHa-OS
08-11-2016 20.00 - 22.00 Algemeen overleg RBZ/Handel
10-11-2016 13.30 - 14.00 Pocedurevergadering
17-11-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
24-11-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
08-12-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
22-12-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten:
- Algemeen overleg Handels- en investeringsbevordering
- Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
- Algemeen overleg Noodhulp (na ontvangst overzichtsbrief besteding humanitaire middelen in 2016 en indicatieve planning voor 2017)
- Algemeen overleg Partnerlanden en vernieuwing ODA, voorafgegaan door Rondetafelgesprek en technische briefing IOB
 
3
Vaststelling spreektijden Wetgevingsoverleg begroting BuHa-OS 2017, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, d.d. 7 november a.s. 13.00 - 16.00 uur.

Details


- Rapporteurs (Smaling en Van Veldhoven): 12 minuten (gezamenlijk)
- Beantwoording minister voor BuHa-OS

Eerste termijn: VVD-PvdA: 6 minuten; SP-CDA-PVV-D66: 4 minuten;
  ChristenUnie-GroenLinks-SGP-PvdD: 3 minuten; overige fracties: 2 minuten.

Tweede termijn: (exclusief restant van eerste termijn)
  VVD-PvdA: 3 minuten; SP-CDA-PVV-D66: 2 minuten;
  ChristenUnie-GroenLinks-SGP-PvdD: 2 minuten; overige fracties: 1 minuut.
4
Vaststelling onderwerpen t.b.v. rapporteurschap WGO over begroting BuHa-OS 2017, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Details

De rapporteurs Smaling en Van Veldhoven stellen voor zich in hun rapportage over de kwaliteit van de informatievoorziening in de begroting BuHa-OS 2017 te richten op onderstaande onderwerpen:
  • Toezeggingen rondom de vorige rapporteurschappen toetsen. Daarbij gaat het om artikel 5.4 'Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen', overzicht asiel, budgetflexibiliteit, open data, meerjarige ramingen en ODA/non-ODA.
  • Onderzoek naar gebruikte streefwaarden en indicatoren in de begroting.
  • Uitbreiden van de thema’s naar artikel 2 en 3. Naast de thema’s die behandeld zijn in rapportage Jaarverslag 2015 (landenprogramma’s, voedselzekerheid, water en onderwijs) nu ook de wat lastigere thema’s bespreken. Daarmee worden ook Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en duurzame ontwikkeling meegenomen.

Besluit: De commissie gaat akkoord met de voorgestelde onderwerpen. De rapporteurs wordt verzocht in aanvulling hierop ook te kijken naar de mogelijkheden die de begroting biedt om binnen het SRGR-beleid meer aandacht te besteden aan bevolkingsgroei c.q zwangerschapspreventie, conform de toezegging van de minister in het AO Gezondheidssystemen van 14 september jl.
5
Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie om aandacht te vragen voor goede voeding voor kinderen d.d. 1 november 2016
6
Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken - Contact Point Peer Review OESO/DAC Nederland om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over peer review t.a.v. beleid, organisatie en uitvoering Nederlandse internationale ontwikkelingssamenwerking d.d. 3 november 2016
7
Verzoek Save the Children Nederland, namens Girls Not Brides, om bijzondere procedure i.v.m. lancering van Nederlandse afdeling van Girls Not Brides d.d. 7 november 2016
11
Antwoorden op vragen commissie inzake de Nederlandse inzet bij de Wereldbank Jaarvergadering, van 7 tot 9 oktober 2016 in Washington DC (Kamerstuk 26 234, nr. 191) en het Verslag van de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2016 (Kamerstuk 26 234, nr. 189)

Te behandelen:

16
Procedure voor het opvragen van zogenaamde “restreint-documenten” uit het EU delegates portal

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

Te behandelen:

19
BOR-notitie t.b.v. inbreng feitelijke vragen begroting BuHa-OS 2017
21
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details


2016Z18328 Aan min BuHa-OS - feit vragen wapenexportbeleid in 2015 06-10-2016
2016Z17180 Aan min BuHa-OS inbr. SO Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Waterbeheer en aanpassing planning beleidsdoorlichtingen 22-09-2016
2016Z17058 Aan min BuHa-OS verzoek om brief over voortgang van het Steenkoolconvenant 08-09-2016
2016Z16415 Aan min BuHa-OS verzoek om schriftelijke reactie op het rapport 'Unmanned and Uncontrolled van PAX 08-09-2016
 
22
Voorstel tot ontvangst in bijzondere procedure van Florence Bateson van het Center for Conflict Studies van de Universiteit Utrecht over haar onderzoek naar vrouwen en door vrouwen geleide organisaties in Rojava (noord Syrië).

Te behandelen: